Image

Opatření SCLLD 2021-2027

CLLD 2021 - 2027 neděle, 19 březen 2023

logolink_IROP.jpg

 

Programový rámec IROPdiagram-kruh.jpg

FINANČNÍ ALOKACE MAS HOLICKO PRO ROKY 2023-2026    
 Integrovaný regionální operační program   
 Opatření 1 Sociální služby  22.573.424,- Kč 100 % 

 

Opatření 1 (IROP) - Sociální služby

Cílem tohoto opatření je zlepšení kvality a rozšíření nabídky sociálních služeb a zapojení sociálně a jinak znevýhodněných skupin občanů do života v obcích a v regionu.

Část budov sloužících pro sociální služby je ve zhoršeném technickém stavu a vyžaduje rekonstrukci, modernizaci nebo nové vybavení a pomůcky. Nadto paleta poskytovaných služeb na Holicku je omezená (díky dobré dojezdové vzdálenosti do Pardubic) a je potřeba jí rozšířit (např. terénní a odlehčovací služby, krizová lůžka, chráněné bydlení, podpora pečujících osob, sociální rehabilitace, pobytová služba paliativní hospicové péče, apod.). V důsledku stárnutí populace je potřeba rozšířit kapacity a rozsah služeb poskytovaným seniorům (např. komunitní bydlení pro seniory nebo nízkokapacitní zařízení kombinující různé typy služeb pro seniory jako je zázemí pro terénní služby, poradenské centrum pro pečující osoby, denní centrum, pobytová služba včetně pomoci osobám s úplnou závislostí na pomoci jiné osoby, apod.). Cílovými skupinami jsou zejména děti a dospívající, rodiny s dětmi, osoby se zdravotním či sociálním znevýhodněním, dospělí v postproduktivním věku, senioři a pečující osoby. 


Programový rámec OP Z+

FINANČNÍ ALOKACE MAS HOLICKO PRO ROKY 2023-2029    
 Operační program Zaměstnanost plus
 Opatření 1 Posílit aktivní začleňování občanů... 10.000.000,- Kč 100 % 

 

Opatření 1 (OP Z+) - Posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněné skupiny

Toto opatření je realizováno prostřednictvím klíčového projektu MAS s názvem "Holicko - vlídné místo pro život".

Projekt řeší primárně podporu neformálních pečujících, aktivní začleňování seniorů a podporu rodin na Holicku. Posílí informovanost veřejnosti v sociální oblasti a rozvine partnerství a spolupráci subjektů zde působících. Projekt podpoří sociální práci na jednotlivých obcích a zajistí komunitní plánování v území. Vznikne Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území SO ORP Holice 4/2025-3/2028.

Více informací zde: https://www.kpss.holicko.cz/


Programový rámec OP TAK

FINANČNÍ ALOKACE MAS HOLICKO PRO ROKY 2023-2026    
Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
 Opatření 1 Technologie CLLD 1.310.000,- Kč 100 % 

 

Opatření 1 (OP TAK) - Technologie CLLD

Cílem tohoto opatření je podpora činnosti malých a středních podniků. Proto, aby se region stal prosperujícím, je potřeba se zaměřit na kvalitu zde poskytovaných služeb a jejich další rozvoj. Je také třeba vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj podnikatelské činnosti a vytvořit nová pracovní místa přímo v regionu bez nutnosti dojíždění za prací.

Území Holicka má sice vhodnou strategickou polohu, jelikož se nachází v zázemí krajských center Hradce Králové a Pardubic. Ale ekonomické subjekty se potýkají s nedostatečnou konkurenceschopností z vnějšího prostředí. Problémem je i malá připravenost místních podniků na digitální revoluci a průmysl 4.0 – malé využívání inovací a nízká ekologičnost výroby. Žádoucí je i podpora začínajícím podnikatelům, kteří mohou přinést ekonomické posílení regionu a zajistí tak jeho další rozvoj. Díky realizaci tohoto opatření - pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury a pořízení výrobních strojů a zařízení - nejen zvýší technologickou úroveň malých a středních podniků na Holicku včetně jejich konkurenceschopnosti, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby.


Programový rámec SZP

Zatím neschváleno


Programový rámec OP ŽP

Zatím neschváleno

Naposledy změněno 08. 08. 2023

Please publish modules in offcanvas position.