Image

Podporovaná opatření CLLD 2014-2020

Opatření SCLLD

CLLD 2014 - 2020 pondělí, 12 září 2016

IROP CZ RO B C RGB

Rozvoj venkova bude na území MAS Holicko v souladu se strategií komunitně vedeného místního rozvoje až do roku 2023 podpořen realizací 9 opatření v rámci 2 programových rámců. Z toho Fiche 7 "Podpora spolkového života" byla přidána až po provedené mid-term evaluaci Strategie CLLD v roce 2019.

 

Aktualizace k 31.7.2019:

FINANČNÍ ALOKACE MAS HOLICKO PRO ROKY 2016—2023
Integrovaný regionální operační program (IROP) 23 332,01 tis. Kč  
Opatření 1 Vzdělávání 8 166,20 tis. Kč 35 %
Opatření 2 Bezpečnost silničního provozu 15 166,81 tis. Kč 65 %
 
Program rozvoje venkova (PRV) 12 756,76 tis. Kč  
Fiche 1 Podpora zemědělských podniků 4 657,46 tis. Kč 36,5 %
Fiche 2 Podpora potravinářských podniků 807,40 tis. Kč 6,3 %
Fiche 3 Podpora malých podniků 4 748,56 tis. Kč 37,2 %
Fiche 4 Ochrana lesních porostů 430,97 tis. Kč 3,4 %
Fiche 5 Zpřístupnění lesa návštěvníkům 980,00 tis. Kč 7,7 %
Fiche 6 Spolupráce místních akčních skupin 0 Kč 0 %
Fiche 7 Podpora spolkového života 1 132,37 tis. Kč 8,9 %

 


OPATŘENÍ 1 (IROP) - VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem tohoto opatření je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností a tím zajistit reálnou uplatnitelnost cílové skupiny na trhu práce. Toho bude dosaženo podporou investic do výstavby, stavebních úprav a pořízení vybavení do vzdělávacích zařízení, která umožní zlepšit kvalitu formálního základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání mládeže a celoživotního vzdělávání na Holicku v klíčových kompetencích.  Jedná se především o přírodovědné předměty (učebny chemie, fyziky a přírodopisu a vybavení pro jejich výuku) a dále o technické a řemeslné předměty. Potřebné je rovněž zkvalitnit vybavení pro zvýšení jazykových kompetencí žáků. Také je žádoucí posílit schopnosti žáků v práci s digitálními technologiemi, zlepšit vnitřní konektivitu škol včetně přístupu a připojení k internetu. Dále bude potřebné provést ve školách a školských zařízení stavební úpravy tak, aby vyhovovaly žákům se SVP, a vybavit školy pomůckami a kompenzačním vybavením pro tyto žáky. Instituce, které poskytují zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, je nutné vybavit potřebnými pomůckami, aby usnadnily rozvoj osob v oblastech technického a řemeslného vzdělávání, přírodovědných oborů, digitálních technologií a také zvýšily jejich jazykové kompetence.

 


OPATŘENÍ 2 (IROP) - bezpečnost silničního provozu

Cílem tohoto opatření je v obcích na Holicku posílit bezpečnost silničního provozu - provést bezpečnostně-technická opatření, která by zabránila střetu chodců s vozidlem a usnadnila pohyb obyvatelům po obci a regionu. Je žádoucí dobudovat chodníky podél hlavních komunikačních tahů včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení. K dalším vhodným opatřením patří vytvoření bezbariérových komunikací pro pěší a výstavba podchodů nebo lávek přes komunikace s vysokým provozem. Lze uvažovat i o dalších bezpečnostních prvcích, jako je např. veřejné osvětlení nebo prvky inteligentních dopravních systémů, které ale budou realizovány vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikace pro pěší. Tyto aktivity budou realizovány pouze tam, kde je to z hlediska bezpečnosti nutné (vysoká intenzita automobilové dopravy), čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve srovnání se stávajícím stavem.  Podpořená infrastruktura pro pěší bude přizpůsobena osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

 


Fiche 1 (PRV) - Podpora zemědělských podniků

Fiche je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti, udržitelnosti a konkurenceschopnosti zemědělského podnikání na Holicku. Podpora se bude týkat investic v živočišné a rostlinné výrobě, které povedou ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, kde je obnova zásadní pro další činnost. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.

 


FICHE 2 (PRV) - PODPORA potravinářSKÝCH PODNIKŮ

Fiche je zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů na Holicku. Podpora se bude týkat investic do zařízení, které souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, jež umožní výrobcům potravin využít moderních technologií. V neposlední řadě fiche přispěje k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců. Na Holicku totiž existuje potenciál pro rozšíření výroby stávajících podnikatelských subjektů v oblasti zemědělských produktů či na vznik nových producentů. Podpora potravinářských podniků bude mít i další efekty – pozitivní vliv na zaměstnanost, potenciální synergický efekt na další odvětví aj.

 


FICHE 3 (PRV) - PODPORA malých PODNIKŮ

Fiche je zaměřena na zvýšení stability venkova prostřednictvím zakládání a rozvoje mikropodniků s cílem vytváření pracovních míst a rozvoje bohaté hospodářské struktury nezemědělských aktivit. Podpora se bude týkat drobné výroby a řemesel (např.: truhlářství, tesařství, kovářství, výroba keramiky, pletení košíků, sklářská výroba, rukodělné práce, zednické práce, zámečnictví, čalounictví apod.), služby pro hospodářství (např. opravy strojů a zařízení), venkovskou turistiku a maloobchod. Fiche má umožnit rozvoj a rozšíření podnikatelských aktivit mikro a malých podniků. Rovněž bude sloužit pro začínající podnikatele pro uplatnění jejich podnikatelských záměrů a uvedení na trh nových produktů. Kromě zavádění nových výrobních kapacit má území MAS Holicka příhodné podmínky pro rozvoj příměstské turistiky a agroturistiku.

 


FICHE 4 (PRV) - ochrana lesních porostů

Fiche je zaměřena na podporu hromadné ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek) od doby výsadby do stádia zajištění. Podpora přispěje k zajištění plnění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitě porostů prostřednictvím navýšení podílu a zlepšení zdravotního stavu melioračních a zpevňujících dřevin. Meliorační a zpevňující dřeviny zabraňují postupné degradaci lesních půd, podílí se na zlepšování vodního režimu lesních půd, pomáhají zpevňovat kostru lesního porostu, a zvyšují tak odolnost proti povětrnostním vlivům a snižují náchylnost porostů ke kalamitám způsobených škůdci.

 


FICHE 5 (PRV) - zpřístupnění lesa návštěvníkům

Fiche je zaměřena na podporu zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů. Podporováno bude značení a úprava cest a výstavba doplňkové architektury a odpočívadel (tělocvičny v přírodě, informační a naučné tabule, rozvoj arboreta, farmářský koutek, apod.), to vše v návaznosti na venkovskou turistiku na Holicku. Cílem je zpřístupnit a zatraktivnit obrovskou lesní plochu návštěvníkům jako cíl výletů, procházek, regenerace sil a poučení. Region Holicka nabízí možnosti nejen pro rekreaci místních obyvatel, ale také pro rozvoj forem příměstské rekreace. Aktivity zaměřené na zpřístupnění lesa a vytvoření doplňkové infrastruktury přinesou i synergický efekt pro místní ekonomiku a další rozvoj podnikatelských činností.

 


FICHE 6 (PRV) - spolupráce místních akčních skupin

Fiche je zaměřena jak na spolupráci v rámci jednoho členského státu, tak na spolupráci mezi územními celky v několika členských státech či ve třetích zemích. V rámci fiche budou realizovány měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata navazující na aktivity uvedené ve strategii CLLD. V případě investičních akcí se projekt může týkat zajištění odbytu místní produkce, vzdělávacích aktivit nebo informačních a turistických center. Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že výstupy projektu by bez této spolupráce v takové podobě nevznikly. MAS Holicko může spolupracovat i s jinými partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu budou pouze výdaje realizované MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.

 


 FICHE 7 (PRV) - Podpora spolkového života

Fiche je zaměřena na podporu kulturních a spolkových aktivit v jednotlivých obcích. Podporováno bude vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné infrastruktury pro kulturní a spolkové aktivity (včetně knihoven), to vše v návaznosti na plány rozvoje příslušných obcí a strategie místního rozvoje. Cílem je zajistit dostatečné kulturní a spolkové vyžití v jednotlivých obcích, ale i v regionu jako celku.

Naposledy změněno 11. 10. 2019

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi

Please publish modules in offcanvas position.