Image

Podporovaná opatření CLLD 2021-2027

Opatření SCLLD 2021-2027

CLLD 2021 - 2027 neděle, 19 březen 2023

logolink_IROP.jpg

 

Programový rámec IROPdiagram-kruh.jpg

FINANČNÍ ALOKACE MAS HOLICKO PRO ROKY 2023-2026    
 Integrovaný regionální operační program   
 Opatření 1 Sociální služby  22.573.424,- Kč 100 % 

 

Opatření 1 (IROP) - Sociální služby

Cílem tohoto opatření je zlepšení kvality a rozšíření nabídky sociálních služeb a zapojení sociálně a jinak znevýhodněných skupin občanů do života v obcích a v regionu.

Část budov sloužících pro sociální služby je ve zhoršeném technickém stavu a vyžaduje rekonstrukci, modernizaci nebo nové vybavení a pomůcky. Nadto paleta poskytovaných služeb na Holicku je omezená (díky dobré dojezdové vzdálenosti do Pardubic) a je potřeba jí rozšířit (např. terénní a odlehčovací služby, krizová lůžka, chráněné bydlení, podpora pečujících osob, sociální rehabilitace, pobytová služba paliativní hospicové péče, apod.). V důsledku stárnutí populace je potřeba rozšířit kapacity a rozsah služeb poskytovaným seniorům (např. komunitní bydlení pro seniory nebo nízkokapacitní zařízení kombinující různé typy služeb pro seniory jako je zázemí pro terénní služby, poradenské centrum pro pečující osoby, denní centrum, pobytová služba včetně pomoci osobám s úplnou závislostí na pomoci jiné osoby, apod.). Cílovými skupinami jsou zejména děti a dospívající, rodiny s dětmi, osoby se zdravotním či sociálním znevýhodněním, dospělí v postproduktivním věku, senioři a pečující osoby. 


Programový rámec OP Z+

FINANČNÍ ALOKACE MAS HOLICKO PRO ROKY 2023-2029    
 Operační program Zaměstnanost plus
 Opatření 1 Posílit aktivní začleňování občanů... 10.000.000,- Kč 100 % 

 

Opatření 1 (OP Z+) - Posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněné skupiny

Toto opatření je realizováno prostřednictvím klíčového projektu MAS s názvem "Holicko - vlídné místo pro život".

Projekt řeší primárně podporu neformálních pečujících, aktivní začleňování seniorů a podporu rodin na Holicku. Posílí informovanost veřejnosti v sociální oblasti a rozvine partnerství a spolupráci subjektů zde působících. Projekt podpoří sociální práci na jednotlivých obcích a zajistí komunitní plánování v území. Vznikne Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území SO ORP Holice 4/2025-3/2028.

Více informací zde: https://www.kpss.holicko.cz/


Programový rámec OP TAK

FINANČNÍ ALOKACE MAS HOLICKO PRO ROKY 2023-2026    
Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
 Opatření 1 Technologie CLLD 1.310.000,- Kč 100 % 

 

Opatření 1 (OP TAK) - Technologie CLLD

Cílem tohoto opatření je podpora činnosti malých a středních podniků. Proto, aby se region stal prosperujícím, je potřeba se zaměřit na kvalitu zde poskytovaných služeb a jejich další rozvoj. Je také třeba vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj podnikatelské činnosti a vytvořit nová pracovní místa přímo v regionu bez nutnosti dojíždění za prací.

Území Holicka má sice vhodnou strategickou polohu, jelikož se nachází v zázemí krajských center Hradce Králové a Pardubic. Ale ekonomické subjekty se potýkají s nedostatečnou konkurenceschopností z vnějšího prostředí. Problémem je i malá připravenost místních podniků na digitální revoluci a průmysl 4.0 – malé využívání inovací a nízká ekologičnost výroby. Žádoucí je i podpora začínajícím podnikatelům, kteří mohou přinést ekonomické posílení regionu a zajistí tak jeho další rozvoj. Díky realizaci tohoto opatření - pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury a pořízení výrobních strojů a zařízení - nejen zvýší technologickou úroveň malých a středních podniků na Holicku včetně jejich konkurenceschopnosti, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby.


Programový rámec SP SZP

FINANČNÍ ALOKACE MAS HOLICKO PRO ROKY 2023-2029    
Startegický plán Společné zemědělské politiky
 Fiche 1 Lesnické podnikání a hospodaření v lese 1.000.000,- Kč 7,43 % 
Fiche 2 Podnikání malých a středních podniků 4.000.000,- Kč 29,72 %
Fiche 3 Základní služby a obnova obcí 6.957.200,- Kč 51,70 %
Fiche 4 Neproduktivní infrastruktura v krajině 500.000,- Kč 3,72 %
Fiche 5 Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER 1.000.000,- Kč 7,43 %

 

Fiche 1 (SZP) - Lesnické podnikání a hospodaření v lese

Podpora zahrnuje výdaje na lesnické podnikání a je určena zejména na pořízení technologií, strojů a vybavení určených pro hospodaření v lesích, včetně zařízení pro lesní školkařskou činnost. Podpora se může týkat též výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického a strojního vybavení.

Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat následující aktivity:

 1. Lesnické podnikání, technologie a stroje pro hospodaření v lese
 2. Lesní školkařská činnost
 3. Dřevozpracující provozovny

 

Fiche 2 (SZP) - Podnikání malých a středních podniků

Podpora zahrnuje podnikání malých a středních podniků a zahrnuje výdaje, které se týkají zemědělského  i nezemědělského podnikání, včetně zpracování produktů a jejich uvádění na trh, a je určena zejména na investice do staveb, strojů, technologií a vybavení pro založení a rozvoj podnikatelských činností.

Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat následující aktivity:

 1. Zemědělské podnikání
 2. Zpracování a uvádění na trh produktů
 3. Nezemědělské podnikání

 

Fiche 3 (SZP) - Základní služby a obnova obcí

Podporovány budou výdaje na vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné infrastruktury na venkově.

Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat následující aktivity:

 1. Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven
 2. Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí)
 3. Drobné památky místního významu
 4. Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory)

 

Fiche 4 (SZP) - Neproduktivní infrastruktura v krajině

Podpora zahrnuje výdaje, které souvisejí s aktivitami zaměřenými na posílení rekreační funkce jako odpočinková místa. Podpora může být poskytnuta i na související mobiliář nebo drobné památky v krajině. Podpora může zahrnout také opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability území či protierozní opatření.

Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat následující aktivity:

 1. Neproduktivní infrastruktura v krajině
 2. Prvky územního systému ekologické stability a protierozní opatření
 3. Drobné památky v krajině

 

Fiche 5 (SZP) - Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER

Podpora bude poskytována na projekty spolupráce mezi územími a aktéry rozvoje venkova na národní úrovni nebo nadnárodní spolupráce s cílem povzbudit spolupráci mezi místními akčními skupinami.

V rámci projektu lze realizovat:

 • měkké akce zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD daných MAS (např. exkurze zaměřené na rozvoj území regionů, aktivity zaměřené na informační činnosti v daném regionu a aktivity na posílení sociálního kapitálu v daném regionu), aktivity sloužící široké veřejnosti v daném regionu
 • investice.

Programový rámec OP ŽP

Zatím neschváleno

Naposledy změněno 24. 01. 2024

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi

Please publish modules in offcanvas position.