Image

Projekty a aktivity MAS Holicko

Holicko - osobnosti známé i neznámé

Michaela Kovářová

Do roku 2024 vstupujeme s dobrou náladou a pozitivním přístupem. Těšíme se na vše zajímavé, co nám nový rok přináší.  Jako první vlaštovku Vám přinášíme kalendář plánovaných lednových akcí - určitě si vybere každý.

20. 12. 2023

PF 2024

VŠEM NAŠIM PARTNERŮM A SPOLUPRACOVNÍKŮM (ať už těm nejbližším nebo i těm vzdálenějším) DĚKUJEME ZA spolupráci, podporu, sdílení znalostí a zajímavých nápadů, ale hlavně za VAŠI POMOC S ROZVOJEM HOLICKA.
 
BEZ VÁS BY TO NEŠLO!!! 

Právě vyšlo nové číslo Zpravodaje MAS Holicko - prosinec 2023.

Přinášíme Vám horké novinky (pro zahřátí v zimních měsících) z MAS Holicko.

Prosincový zpravodaj, ale i předcházející čísla jsou ke stažení zde: https://www.holicko.cz/o-nas/zpravodaj-mas-holicko.html

Všichni jste určitě zaznamenali, že během letošního podzimu proběhla výsadba 29 stromů ve všech 17 členských obcí MAS Holicko. Jednalo se o symbolickou připomínkou patnáctileté spolupráce v regionu dle metody LEADER, která stojí na partnerství subjektů v území a společném plánování.

MAS Holicko zajistilo nákup stromů a souvisejícího materiálu (hydrogel, systém kotvení stromu, substrát a kůru), sázení stromů bylo již na samotné obci. První na řadu přišly třešně v Uhersku - již 27. září 2023. Nejvíce stromů (celkem 17) bylo pak zasazeno koncem října a poslední - dvě lípy - se vysadily poslední listopadový den v Horních Ředicích. Při výběru stromů převládal právě náš národní strom - lípa srdčitá, ale kromě nich starostové vybrali i dub červený, kaštanovník jedlý, smrk pichlavý, borovici černou, jeřáb oskeruši nebo jírovec maďal. Každá výsadba byla spojena se společenskou akcí v dané obci. Akce měly pestrý charakter – zapojily se školy, školky, spolky, veřejnost. Sázení probíhalo při různých obecních oslavách, lampionových průvodech, cyklistických závodech apod.

 

Zde ještě krátké slovo ředitelky MAS Holicko Ing. Michaely Kovářové:

Spolupráce obcí (alespoň v těch základních obrysech) na území Holicka funguje již od 14. století, kdy náš region patřil pod Chvojnovské panství. Ale od roku 2000, kdy byl oficiálně založen svazek obcí Holicka, se obce již cíleně pravidelně schází a řeší společné problémy, sdílí zkušenosti a získávají informace „jak to dělají jinde“. Díky založení MAS v roce 2006 byli do spolupráce přizváni i místní podnikatelé a neziskový sektor, neboť hlavní myšlenkou metody LEADER je, že pouze místní společenství vytvořené z veřejného i soukromého sektoru zná dobře všechny silné a slabé stránky regionu a je schopno samo dobře řešit své vlastní problémy.

Prostřednictvím strategického plánování, spolupráce, využívání inovačních přístupů a metody „zdola nahoru“ se na Holicku snažíme najít společnou řeč nad potřebami a prioritami regionu. S každou společnou akcí se spolupráce prohlubuje, a hlavně je stále efektivnější. Navíc nově přistoupivší členové nám rozšiřují obzory a tím i řešená témata.

Spolupráce na Holicku začínala jako všude jinde společnou organizací kulturních a sportovních akcí. Prošli jsme si i fází společného pořizování mobiliáře, jako jsou odpočinková místa podél cyklotras nebo cvičební stroje do každé obce. V současné době ale jde o spolupráci v pravém slova smyslu. Na Holicku totiž postupně vznikají nová oborová partnerství týkající se regionálních výrobců, cestovního ruchu, školství, sociální oblasti, …

 

A teď už pryč s dlouhými proslovy. Místo toho si užijte přiložené video:

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Martin Štěpánek

Název projektu: Nákup kolového traktoru

  

Číslo výzvy MAS: 7 - PRV

Fiche: 1 - Podpora zemědělských podniků

Místo realizace: Dolní Ředice

Celková výše projektu: 3.563.450 Kč

Výše dotace: 1.200.000 Kč

 

Výsledek projektu:

Pan Štěpánek hospodaří na cca 35 ha a zabývá se jak živočišnou (výkrm prasat), tak i rostlinnou výrobou. Doposud disponoval pouze jedním kolovým traktorem, který byl na některé polní práce výkonově nedostačující. Nákup druhého kolového traktoru umožnil zkvalitnit a zefektivnit tyto polní práce, a to i díky jeho vybavení GPS navigací s automatickým řízením. Navíc byla navázána spolupráce s obcí: traktor je příležitostně využíván i pro poskytování služeb obci (prohrnování komunikací v zimě, svoz bioodpadu, apod.).

Od výsadby posledních 2 partnerských stromů nás nemohlo nic odradit. Ačkoliv byl terén kvůli zpoždění výstavby nové silnice (slušně řečeno) ve velmi nepříznivém stavu, tak se zaměstnancům Horních Ředic nakonec podařilo zasadit dvě lípy (ještě dříve než začne mrznout a vše zapadne sněhem). Podpořit sázení přišly i děti z první třídy místní ZŠ zazpíváním písničky "Nesem vám noviny".
 
A zde ještě krátké slovo starosty Ing. Jiřího Kosela:
Naše obec je charakteristická především dlouhodobou snahou zastupitelů obce o všestranný rozvoj celého hornoředického katastrálního území. Tedy nejen péčí o intravilán, což by mělo být samozřejmostí, ale také o extravilán obce (vybudovaná síť zpevněných polních cest, výsadba zeleně, protipovodňová opatření…).
Obec zajistila již před více než 20 lety svým občanům veškerou základní technickou vybavenost. S péčí řádného hospodáře udržujeme, modernizujeme a rozšiřujeme obecní majetek. A tak se můžeme prezentovat opravenými místními komunikacemi, několikrát rekonstruovanou bezbariérovou základní školou, nově postavenou mateřskou školou, funkčním obecním domem se službami, úsporným veřejným osvětlením, upraveným hřbitovem, širokým sportovním zázemím, bohatou květinovou výzdobou, dvěma soukromými restauračními zařízeními, obchodem s potravinami…
Velkým projektem byla výstavba tlakové kanalizace v obci, která se napojila na kanalizaci holické městské části Podhráz. Takovéto navýšení dimenze hlavního tlakového potrubí následně umožnilo odkanalizování i okolních obcí – Dolních Ředic, Časů a Chotče. Prostřednictvím dotací MAS Holicko se podařilo moderně vybavit počítačovou učebnu a venkovní učebnu na základní škole, vybavit klubovny místních spolků (SDH, FK, TJ SOKOL) a také podpořit několik podnikatelských projektů v obci. Posledním úspěšným projektem, na kterém jsme spolupracovali s MAS, je dokončení zahrady nově vybudované MŠ v přírodním stylu.
Největší přínos MAS Holicko spočívá ve snaze o všestranný rozvoj celého regionu, a to hlavně informováním o vyhlášených dotačních výzvách a následnou pomocí s procesem administrace.
 
Do projektu „Stromy, které spojují“ jsme vybrali dvě lípy, které byly vysazeny u bývalé silnice I-36 vedle památníku padlých pruských vojáků. Obec na výše uvedeném pozemku zároveň plánuje osadit pamětní desku obětem havárií na této dlouhé roky nebezpečné silnici.

Venku proletuje sníh. Maminky žhaví trouby na pečení voňavého cukroví, protože advent a s ním i Vánoce se blíží. No prostě, čeká nás nádherný čas. A pokud si najdete skulinku ve svém nabitém diáři, tak zde je pár tipů na trávení volného času.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Arnošt Košťál

Název projektu: Podpora investic do nezemědělských činností - Vysoké Chvojno

  

Číslo výzvy MAS: 7 - PRV

Fiche: 3 - Podpora malých podniků

Místo realizace: Vysoké Chvojno

Celková výše projektu: 885.599 Kč

Výše dotace: 315.000 Kč

 

Výsledek projektu:

Pan Košťál doposud podnikal v oboru tesařských a klempířských prací. Díky projektu, který byl zaměřen na pořízení pásového bagru, rozšířil svou nabídku služeb i o obor stavebnictví - výkopové práce a další úkony spojené s přípravou staveniště a dokončovacími pracemi. Současně se pan Košťál zavázal s pomocí pořízeného bagru spolupracovat s obcí Vysoké Chvojno na zemních a výkopových pracích a údržbě obecních pozemků.

Jak asi vypadá tříkilometrový borůvkový záhon? Kdo by se chtěl podívat na vlastní oči, má možnost vyrazit v létě na samosběr borůvek do Vyšehněvic na Bohdanečsku. Rodina Novákových se svým zetěm Lukášem Kopeckým zde před lety založila pole kanadských borůvek a za sebou teď mají druhou prodejní sezónu. Především je to ale samá dřina. Zvlášť když většinu prací děláte ručně – sázení, pletí, stříhání i samotný sběr borůvek, přičemž borůvky dozrávají postupně a k jedné rostlině se tak musíte několikrát vrátit. Mimo jiné i vysoký podíl ruční práce ocenila certifikační komise Kraje Pernštejnů, která se sešla 22. listopadu a udělila regionální značku právě vyšehněvickým borůvkám.

Druhou oceněnou se stala paní Kateřina Dubcová se svou rábskou keramikou z dílny Mozaika. Její keramické výrobky se vyznačují originální barevností a jemnými vzory. Uměleckou školu vystudovala paní Dubcová v Anglii a po návratu do Čech se rozhodla keramice věnovat naplno. V obci Ráby na Pardubicku založila dílnu Mozaika, kde pořádá keramické kurzy pro děti i dospělé. Pro tvorbu je použita keramická hlína z Jaroměře, dřevěné doplňky ke keramice pocházejí od místních truhlářů. Originální keramiky si všimla i Česká televize, která o paní Dubcové odvysílala reportáž v pořadu Toulavá kamera.

V rámci středečního jednání komise byly také schváleny žádosti o recertifikaci značky jejím současným držitelům: houslaři Janu F. Veselému, kravskému mléku ze Živanic, hospodářství Štěpánek z Ředic, které se věnuje chovu vepřů a holické Pepeho zmrzlině.

„Stručně řečeno - regionální značka Kraj Pernštejnů oceňuje lokální producenty, kteří svou práci dělají poctivě a srdcem,“ říká koordinátorka značky M. Kaplavková. Jednotlivé výrobky jsou označeny logem značky – dubovým listem v kruhovém poli. Aktuálně se regionální značkou Kraj Pernštejnů může pochlubit 31 místních zemědělců, producentů potravin, ale také řemeslníků a umělců z Pardubicka, Bohdanečska a Holicka.

IROP CZ RO B C RGB

Datum vyhlášení výzvy MAS: 21.11.2023

Termín příjmu projektových záměrů: 21.11.2023 - 9.1.2024

 

Podporované aktivity:

7. Podpora spolkového života

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.

Výše způsobilých výdajů projektů: 50.000 - 300.000,- Kč

Výše dotace: 80% - režim nezakládající veřejnou podporu nebo režim de minimis

 

Finanční alokace: 78.947,- Kč (dotace EU)

Územní vymezení: území MAS Holicko, pro které je schválena SCLLD pro období 2014-2020, tzn. kromě nově přistoupivší obce Veliny

 

Průběžné informace poskytují: Vedoucí pracovnice SCLLD Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon 775 302 057, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Manažerka SCLLD Ing. Hana Kylarová, kontaktní telefon: 777 044 286, kontaktní e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jsou naplánována školení předkladatelů projektových záměrů, jež proběhnou:

  • Úterý 6.12.2023 od 14:00 hodin v zasedací místnosti MAS Holicko (Náměstí T.G.Masaryka 1096, Holice). 

 

Kompletní informace o výzvě jsou zveřejněny zde: https://www.holicko.cz/vyzvy-mas/category/74.html

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi

Please publish modules in offcanvas position.