Image

Dotační rádce

Dotace pro podnikatele v zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství

Michaela Kovářová

Ačkoliv to tak v tuto chvíli venku nevypadá, tak podzim je tu. A až nabyde na síle, tak určitě budeme všichni rádi, že je zde i nabídka zajímavých akcí, které se konají v teple a pod střechou.

V příloze je kalendář plánovaných říjnových akcí - určitě si vybere každý.

Zveme vás na oslavu partnerství a spolupráce v regionu Holicka. Tyto aktivity rozvíjí MAS Holicko od svého vzniku již 15 let. A proto na podzim tohoto roku vysadíme na svém území 29 STROMŮ (1-2 stromy v každé členské obci), KTERÉ SPOJUJÍ.

Vyberte si tedy alespoň jeden termín nebo jednu obec a přijďte za námi. Výsadbou partnerských stromů si chceme připomenout, že s pomocí metody LEADER na Holicku spolupracují a společně plánují subjekty z veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru. Zároveň je to i závazek do budoucna dále společně rozvíjet místní region jako celek. 

Více zde: https://www.holicko.cz/dalsi-projekty/stromy-ktere-spojuji.html

Podnikatelé POZOR, budeme podporovat projekty na digitalizaci a automatizaci

MAS Holicko má v plánu na podzim roku 2023 vyhlásit výzvu pro malé a střední podniky z území Holicka zaměřenou na nákup nových technologií a vybavení umožňující následnou digitalizaci a automatizaci výroby. Předpokládaná finanční alokace výzvy je cca 1,3 mil. Kč.

 

KDO MŮŽE ŽÁDAT:

 • Malý a střední podnik s minimálně dvouletou historií

 

MÍRA PODPORY:

 • 50 % celkových způsobilých výdajů (režim „de minimis“)

 

KOLIK LZE ZÍSKAT NA JEDEN PROJEKT:

Dotace na projekt je poskytována:

 • minimálně ve výši 125 tis. Kč
 • maximálně do výše 1,07 mil. Kč

 

NA CO LZE ZÍSKAT PODPORU:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vedoucí k:

 1. Robotizaci, automatizaci, digitalizaci
 2. Web, cloud
 3. Komunikační a identifikační infrastruktura

Výběrem jedné nebo více aktivit musí dojít k výraznému posunu v dané oblasti, tzn. bude to pro žadatele znamenat úplně nové nebo alespoň rozšířené řešení oproti stávajícímu stavu.

Nově pořizované stroje a technologie musí být datově integrovány s dalšími nově pořizovanými nebo stávajícími technologiemi.

Nemusí jít jen o výrobní podniky, je možné podpořit i poskytovatele služeb, e-shopy nebo samoobslužné prodejny.

 

JAKÉ VÝDAJE JE MOŽNÉ PODPOŘIT:

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek
 • Služby
 • Nepřímé náklady (do max. výše 7 % způsobilých výdajů)

 

PROCES PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU:

 1. MAS Holicko vyhlásí v průběhu podzimu 2023 výzvu (sledujte web: https://www.holicko.cz/program-clld/vyzvy-mas.html)
 2. Žadatel na MAS prostřednictvím datové schránky podá žádost (doporučujeme předtím konzultovat s manažerkami MAS)
 3. MAS vybere z předložených projektů ty nejlepší na základě předem daných preferenčních kritérií
 4. MAS vydá vybraným projektům stanovisko o souladu projektu se schválenou Strategií CLLD MAS Holicko 2021-2027
 5. Žadatel podá žádost o podporu v MS2021+ do výzvy OP TAK: Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I. (https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i---273477/?fbclid=IwAR3j-5bB-tOdMfgq3k1ceVDFhvTp68hX56o2Awiypmi56R_gILd0UhssLCE)

Více informací poskytne a případné dotazy zodpoví ředitelka MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová, tel.: 775 302 057, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě, že si myslíte, že Váš projektový záměr podmínky splňuje a mohl by být podpořen, pak prosím využijte možnosti předkonzultace projektových záměrů: vyplňte přiložený dokument a pošlete ho na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Když se řekne září, tak se všem jistě vybaví začátek školního roku. Ale zároveň je to i začátek krásného slunného babího léta.

Pokud nebudete vědět co s volným časem, tak zde je pár tipů na zářijové akce - určitě si vybere každý.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: STAVEKO TRADE s.r.o.

Název projektu: Zefektivnění podnikání prostřednictvím pořízení nového nářadí, přívěsu a plynového topidla do dílny

  

Číslo výzvy MAS: 7 - PRV

Fiche: 3 - Podpora malých podniků

Místo realizace: Horní Ředice

Celková výše projektu: 807.675,81 Kč

Výše dotace: 308.487 Kč

 

Výsledek projektu:

Společnost STAVEKO TRADE je významným partnerem obce Horní Ředice při zajišťování kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných obcí. V rámci své ekonomické činnosti se specializuje na výrobu a instalaci pergol s pohyblivou střechou, posuvných střech a venkovních stínících systémů. Díky tomuto projektu bylo pořízeno nové nářadí (vrtačka, bruska na vrtáky, manuální okružní pila, svářecí stůl, montážní plošina, plasmová řezačka a ohýbačka plechu), přívěsný vozík a plynové topidlo do dílny, což významně přispěje ke zvýšení efektivity práce.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Jezdecká stáj Dolní Jelení

Název projektu: Jezdecká stáj veřejnosti

  

Číslo výzvy MAS: 6 - PRV

Fiche: 7 - Podpora spolkového života

Místo realizace: Dolní Jelení

Celková výše projektu: 237.247 Kč

Výše dotace: 161.600 Kč

 

Výsledek projektu:

Spolek Jezdecká stáj Dolní Jelení se od roku 2010 věnuje aktivitám s využitím koní. Pořádá dětské dny, jezdecké hry, jezdeckou školičku, tábory s koňmi, vožení dětí na ponících nebo v kočáře, atd. Cílem tohoto projektu bylo prostřednictvím pořízení šatních skříněk, nádob na tříděný odpad a vybavení pro voltižní kroužek (voltižní madla, dečka a uzdečka) zkvalitnit podmínky svým členům při účasti na zájmových volnočasových aktivitách. Naopak multifunkční domek se skluzavkou, lavičkami a pískovištěm rozšířil areál o atraktivní způsob relaxace pro širokou veřejnost. Areál spolku je totiž v každodenním provozu.

Právě vyšlo nové číslo Zpravodaje MAS Holicko - srpen 2023.

Jarní a letní měsíce byli u nás na MASce opravdu hektické a podzim bude ještě napnutější. A i přestože jsme se snažili dát do zpravodaje jen ty nejdůležitější věci, které se udály za posledního čtvrt roku (od předcházejícího vydání dubnového čísla zpravodaje) a které nás čekají v nejbližších měsících, tak jsme byli nuceni toto číslo rozšířit o 4 strany.

Teď ale doufáme, že si alespoň Vy (když ne my) užíváte letních volnějších měsíců a že si najdete čas na přečtení našeho nabitého zpravodaje.

Ke stažení zde:https://www.holicko.cz/o-nas/zpravodaj-mas-holicko.html

Tak a je to tady. Celostátní síť pro venkov zveřejnila video o jedné námi podpořené žadatelce Vladimíře Krejčíkové.
 
Poslechněte si příběh, jak i s naším malý přispěním se v Ostřetíně začalo vyrábět zeleninové koření Zegita - vítěz soutěže Regionální potravina Pardubického kraje 2021. Kromě toho se zde dozvíte i něco o činnosti MAS Holicko.

Spolupráce obcí (alespoň v těch základních obrysech) na území Holicka funguje již od 14. století, kdy náš region patřil pod Chvojnovské panství. Ale od roku 2000, kdy byl oficiálně založen svazek obcí Holicka, se obce již cíleně pravidelně schází a řeší společné problémy, sdílí zkušenosti a získávají informace „jak to dělají jinde“. Díky založení MAS v roce 2006 byli do spolupráce přizváni i místní podnikatelé a neziskový sektor, neboť hlavní myšlenkou metody LEADER je, že pouze místní společenství vytvořené z veřejného i soukromého sektoru zná dobře všechny silné a slabé stránky regionu a je schopno samo dobře řešit své vlastní problémy.

Prostřednictvím strategického plánování, spolupráce, využívání inovačních přístupů a metody „zdola nahoru“ se na Holicku snažíme najít společnou řeč nad potřebami a prioritami regionu. S každou společnou akcí se spolupráce prohlubuje, a hlavně je stále efektivnější. Navíc nově přistoupivší členové nám rozšiřují obzory a tím i řešená témata.

Spolupráce na Holicku začínala jako všude jinde společnou organizací kulturních a sportovních akcí. Prošli jsme si i fází společného pořizování mobiliáře, jako jsou odpočinková místa podél cyklotras nebo cvičební stroje do každé obce. V současné době ale jde o spolupráci v pravém slova smyslu. Na Holicku totiž postupně vznikají nová oborová partnerství týkající se regionálních výrobců, cestovního ruchu, školství, sociální oblasti, …

Ing. Michaela Kovářová, ředitelka MAS Holicko

Naše obec je takovou vstupní branou do místních rozlehlých jehličnatých lesů, a jelikož máme v názvu „vysoké“ a jsme jednou z nejvýše položených obcí na Holicku, tak je patrné, že jsou z Chvojna nádherné rozhledy do širokého okolí.

Významným místem je arboretum, které založil markrabě Pallavicini koncem 19. století. V současné době tady roste asi 200 druhů stromů a keřů. Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o., které arboretum obhospodařuje, zde v poslední době vybudovalo informační systém s popiskami stromů a keřů, odpočinková místa a kompletně zrekonstruovalo chodníčky. Součástí areálu je i přírodní amfiteátr, kde se každoročně koná festival Folkové Chvojení. Nedaleko arboreta se nachází přírodní rezervace U Parku a také zookoutek, ve kterém lze pozorovat daňky, jeleny a muflony. Výlet sem je velkým lákadlem pro turisty či cyklisty i proto, že zde končí naučná stezka začínající v Holicích.

Ačkoliv obec není příliš veliká, o kulturní zážitky a pořádání akcí tu není nouze. Jsme rádi, že se u nás v posledních letech obnovila tradice masopustu.

S MAS Holicko spolupracujeme čím dál více a za to jsem velmi rád, protože je velkým přínosem pro celý region. Díky „MASce“ dosáhla na finanční podporu nejenom obec, ale i spoustu malých firem a soukromníků, kteří by jinak neměli tu příležitost. Velmi si ceníme i právě probíhajících „sociálních projektů“.

Jiří Voborník, starosta obce

 


Jako strom partnerství jsme si vybrali lípu srdčitou. Je to významný ušlechtilý strom, který symbolizuje klid, sílu a lásku. Tento strom má i plno praktických pozitiv. Mezi nejdůležitější určitě patří stín, který dává, je to meliorační dřevina a zpevňuje půdu, poskytuje nektar na výborný med a pohladí na duši, jak při pohledu, tak při poslechu bzučících včel.

Lípa se dožívá až stovky let, proto tady bude i pro naše potomky. Na vybraném místě v parku u kostela již vzrostlé lípy jsou. A až jednou nastane „jejich čas“, budou zde mít svého zástupce.

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi