Image

Aktuality, zprávy z činnosti MAS Holicko

Stromy, které spojují - HORNÍ ŘEDICE

Naše obec je charakteristická především dlouhodobou snahou zastupitelů obce o všestranný rozvoj celého hornoředického katastrálního území. Tedy nejen péčí o intravilán, což by mělo být samozřejmostí, ale také o extravilán obce (vybudovaná síť zpevněných polních cest, výsadba zeleně, protipovodňová opatření…). 

Obec zajistila již před více než 20 lety svým občanům veškerou základní technickou vybavenost. S péčí řádného hospodáře udržujeme, modernizujeme a rozšiřujeme obecní majetek. A tak se můžeme prezentovat opravenými místními komunikacemi, několikrát rekonstruovanou bezbariérovou základní školou, nově postavenou mateřskou školou, funkčním obecním domem se službami, úsporným veřejným osvětlením, upraveným hřbitovem, širokým sportovním zázemím, bohatou květinovou výzdobou, dvěma soukromými restauračními zařízeními, obchodem s potravinami…

Velkým projektem byla výstavba tlakové kanalizace v obci, která se napojila na kanalizaci holické městské části Podhráz. Takovéto navýšení dimenze hlavního tlakového potrubí následně umožnilo odkanalizování i okolních obcí – Dolních Ředic, Časů a Chotče. Prostřednictvím dotací MAS Holicko se podařilo moderně vybavit počítačovou učebnu a venkovní učebnu na základní škole, vybavit klubovny místních spolků  (SDH, FK, TJ SOKOL) a také podpořit několik podnikatelských projektů v obci. Posledním úspěšným projektem, na kterém jsme spolupracovali s MAS, je dokončení zahrady nově vybudované MŠ v přírodním stylu.

Největší přínos MAS Holicko spočívá ve snaze o všestranný rozvoj celého regionu, a to hlavně informováním o vyhlášených dotačních výzvách a následnou pomocí s procesem administrace.

Ing. Jiří Kosel, starosta obce

 


Do projektu „Stromy, které spojují“ jsme vybrali dvě lípy, které byly vysazeny u bývalé silnice I-36 vedle památníku padlých pruských vojáků. Obec na výše uvedeném pozemku zároveň plánuje osadit pamětní desku obětem havárií na této dlouhé roky nebezpečné silnici.

Stromy, které spojují - HORNÍ JELENÍ

Horní Jelení nejlépe charakterizuje majestátní jelen šestnácterák, který je zobrazen na městském znaku. Je symbolem moudrosti a též opatrnosti. Město není nikterak výjimečné, je ale klidné a přátelské, tedy ideální pro život lidí. Horní Jelení, Dolní Jelení a Rousínov jsou pomyslným okem v zeleném moři lesů, kouskem mírně zvlněné České země. Jelenská krása neuhodí do očí na první pohled, ale žijete-li zde chvilku, přiroste vám k srdci borovým kořenem.

Praví se, že pýcha předchází pád, proto nebudu žádný projekt vyzdvihovat před ostatními. Vše, co se v Horním Jelení povedlo, má nějaký konkrétní důvod a dopad na chod a fungování města. Kdybych měl za úkol provést významnou návštěvu v rámci našeho katastrálního území, vzal bych ji do lesa. Je tam totiž klid, tedy poklad, který je v dnešní uspěchané době hotovým zázrakem.

Přesná definice MAS je v jejím názvu, je tedy místní a akční, což naplňuje více než jiné pracovní skupiny v rámci Holicka. Přínos Místní akční skupiny Holicko spatřuji především v tom, že se zaměřuje na všechna odvětví daného regionu, zaměřuje se nejen na současnou problematiku v rámci poskytovaných podpor, ale hledí více do budoucna.

Petr Tupec, starosta města

 


V rámci projektu „Stromy, které spojují“ si město Horní Jelení vybralo národní strom, tedy lípu srdčitou. Z historie víme, že stromy v sobě skrývají velikou symboliku, například život, moudrost a stabilitu. Skrze stromy je propojena země s vesmírem, tedy prostorem, kde žijeme. Naše dvě lípy jsme vysadili v naší spravované obci v Dolním Jelení na návsi. A důvod je opravdu prostý, vracíme stromy tam, kam patří.

Stromy, které spojují - HOLICE

Naše město je přirozeným centrem regionu, kam lidé rádi jezdí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Však jim máme také co nabídnout. Od příjemného prostředí pod korunami stromů, přes udržovanou zeleň a květiny, nádherné výhledy na město a jeho okolí až po mnoho zajímavých míst, o kterých mnozí ani netuší. A právě těmito místy vás provede stezka s názvem „Od Holuba k Malichovi“. Při této příjemné procházce městem mimo jiné navštívíte i naše dva městské parky, které jsou právě revitalizovány a stávají se příjemným odpočinkovým místem občanů.

Vydařeným projektem byla i rozsáhlá rekonstrukce městského stadionu, který je využívaný všemi generacemi. Také mám radost, že se nám daří realizovat i projekty z participativního rozpočtu, který umožňuje občanům spolurozhodovat o rozvojových projektech města. Hrdí jsme i na náš velký a funkční sběrný dvůr, který bohužel není samozřejmostí ve všech obcích. Naši občané jsou tak ještě více motivováni třídit odpad a tím přispívat k lepšímu životnímu prostředí. Tím vším se prolíná naše stále ještě nová identita města, která je nedílnou součástí prezentace města, zejména při oficiálnějších příležitostech.

Jsem velmi rád, že tu máme společnost MAS Holicko, která není jen obyčejnou institucí, co plní své základní povinnosti, ale stále přináší nové nápady a dokáže pomoci s dotačními záležitostmi nejen městu, ale i našim občanům. Za tuto pomoc jí patří veliký dík.

Mgr. Ondřej Výborný, starosta města

 


Do projektu „Stromy, které spojují“ jsme vybrali dvě lípy. Jsou to stromy, které se z našeho pohledu pro realizaci projektu meziobecní spolupráce hodí nejlépe. Však ne nadarmo je lípa naším národním stromem. Můžeme ji nalézt hned na dvou státních symbolech – standartě prezidenta a státní pečeti, ale i na vojenských uniformách a bankovkách. Lípa je oficiálně stromem Slovanů od roku 1848. Tento titul získala patrně také díky kvalitě svého dřeva. Věřím, že pokud bude stejně kvalitní i spolupráce mezi obcemi, mohou vznikat dlouholetá a pevná přátelství.

Pro jednu lípu jsme našli místo téměř uprostřed náměstí, kde doplní zelené prostranství, stane se jednou dominantou a dodá potřebný stín v letních měsících. Druhá lípa má své umístění při výjezdu z ulice Vysokomýtská do ulice Pardubická naproti Restauraci Na Špici, kde ještě více zútulní upravovaný kout.

Stromy, které spojují - DOLNÍ ŘEDICE

Naše obec asi není nikterak výjimečná, rozprostíráme se po obou březích Ředického potoka v těsné blízkosti města Holice. Máme okolo 1 000 obyvatel a stále se rozrůstáme, neboť zájem především mladých lidí o bydlení v naší obci stále roste. Máme zde dobré dopravní spojení jak do Holic a Pardubic, tak nově je kousek od nás i nájezd na dálnici D35. Dolní Ředice jsou také vyhledávané pro aktivní rekreaci, neboť je protkává hustá síť cyklostezek a značených turistických tras.

Zrekonstruovali jsme zde mateřskou školu s novou zahradou, klubovnu myslivců a hasičů, provozujeme dva umělé kurty a travnaté dětské hřiště s hracími a cvičebními prvky. Nejvítanější stavbou byla nová velká tělocvična u základní školy a odborná učebna. Naší chloubou je i nový kulturní sál ve zrekonstruovaném obecním hostinci, který nám nyní umožňuje využívat krásné prostory pro různé akce jako jsou svatby, oslavy, zábavy, plesy atd. Podporujeme i místní minipivovar, jehož pivo zde točíme. V obci také hodně rozšiřujeme zeleň, naopak nás trápí stav potoka a časté záplavy.

Od začátku založení MAS Holicko jsme jejím aktivním členem. Pomohla nám organizačně i finančně zrealizovat školicí a evakuační centrum hasičů, odbornou učebnu v základní škole a bezpečný chodník s přechodem u základní školy. Aktuálně informujeme občany o pomoci MASky s energetickými úsporami rodinných domů.

Michal Kurka, starosta obce

 


Do projektu jsme vybrali dva smrky pichlavé – glauca, které bude možné využívat jako vánoční stromy. Zasazeny byly na pozemcích u hostince a u mateřské školy.

Stromy, které spojují - DOLNÍ ROVEŇ

Dolní Roveň se skládá ze čtyř místních částí – Dolní Roveň, Horní Roveň, Komárov a Litětiny. Tímto spojením patříme mezi nejdelší obce v ČR (délka více než 9 km). Máme zde slušnou infrastrukturu (školu, školku, sportoviště, zdravotní středisko, obchody…) a jsme poměrně dobře strategicky umístěni. Do šesti nejbližších měst to není dále než cca 20 kilometrů (Holice, Pardubice, Vysoké Mýto, Choceň, Chrudim, Hradec Králové).

V posledních letech se nám podařilo zrekonstruovat poměrně dlouhý úsek chodníků včetně veřejného osvětlení a zrekonstruovány byly i školní dílny. Velkým počinem bylo také vybudování počítačové učebny a přístavby základní školy. Děti na prvním stupni tak mohou využívat moderní počítačovou učebnu a nové šatny a pedagogové zase novou sborovnu. To vše se nám povedlo uskutečnit díky dotační podpoře MAS Holicko.  

Díky MAS máme v obci zrekonstruovány výše uvedené objekty. Navíc vyznat se v dotacích a administrovat je, to není pro malé obce nic jednoduchého. Někdy až téměř nemožné. Proto jsme rádi za pomoc MAS při dotačních řízeních od výběru vhodného titulu až po konečné vypořádání.

Ing. Miloš Horák, starosta obce

 


Jako strom partnerství jsme vybrali lípu, a to ze zřejmého důvodu. Znak naší obce totiž tvoří lipová ratolest se čtyřmi lístky, které vyjadřují 4 časti naší obce. Strom, který spojuje, symbolicky připomíná důležitost soudržnosti a sounáležitosti všech našich místních částí. Lípa bude umístěna před základní školou, kam dochází žáci ze všech našich místních částí.

Stromy, které spojují - BÝŠŤ

Naše obec je středisková – máme tu mateřskou i základní školu, tělocvičnu, poštu, velmi navštěvovanou knihovnu, kulturní dům, lékárnu, zdravotní středisko, obecní hospodu, aj. Všude kolem nás jsou nádherné lesy, které poskytují dostatek příležitostí na procházky i na cykloturistiku.

I přesto, že naše obec sousedí přímo s Hradcem Králové, tak tu máme pestrý společenský život – od tradičních plesů, posvícení, trhů, pálení čarodějnic a mikulášských besídek až po různá divadelní představení, rukodělné dílny pro všechny věkové kategorie a výstavy či vernisáže pořádané knihovnou.

Za posledních několik let se nám podařilo vylepšit hned několik míst, např. postavit kabiny pro SK Býšť, v Hrachovišti postavit autobusový záliv se zastávkou a chodníky a v Hoděšovicích opravit bývalou knihovnu, která nyní slouží jako komunitní centrum a v Bělečku si mohou občané protáhnout svaly na novém workoutovém prvku, který je umístěn u rybníka.

Radost máme i ze zrekonstruovaného podchodu, který se vylepšil nejen z technického hlediska, ale především ho zajímavě vyzdobili žáci místní základní školy pod vedením paní učitelky Honsové. Nejprve děti ve všech třídách společně se svými učiteli připravili návrhy obrazů inspirované známými díly českých i světových malířů. Tyto návrhy pak žáci uměleckých kroužků přenesli na zdi samotného podchodu. Vznikl tím nejen příjemný a často používaný podchod pro přecházení nebezpečné silnice I/35, ale i často navštěvovaná obrazárna.

Za MAS Holicko jsme velmi rádi, protože vím, že se na ně můžeme kdykoliv obrátit s prosbou o radu a případnou pomoc.

Romana Petříková, starostka obce

 


Do projektu „Stromy, které spojují“ jsme vybrali 2 stromy – třešně. Obecně z našich pozemků ubývá ovocných stromů, a proto chceme tuto situaci zlepšit. Stromy budou vysazeny u dětského hřiště s pomocí žáků Základní školy Eduarda Nápravníka Býšť.

Vrtací centrum do truhlářské dílny

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Jiří Špaček

Název projektu: Vrtací centrum do truhlářské dílny

  

Číslo výzvy MAS: 7 - PRV

Fiche: 3 - Podpora malých podniků

Místo realizace: Ostřetín

Celková výše projektu: 466.834,43 Kč

Výše dotace: 210.075 Kč

 

Výsledek projektu:

V malém rodinném truhlářství pana Špačka je vyráběn nábytek z masivního dřeva a dřevotřískových desek. Vrtání a frézování bylo dosud prováděno na staré dlabačce resp. pomocí ručních vrtaček. Vzhledem k širokému sortimentu a nových systémů kování bylo potřeba výrobu více racionalizovat. Proto v rámci projektu bylo pořízeno nové vrtací dřevoobráběcí centrum pro vrtání / frézování děr, které zefektivnilo výrobu, zvýšilo přesnost a zlepšilo kvalitu vyráběného nábytku. Díky rozšíření možnosti zpracování nových typů kování se rozšířil i nabízený sortiment nábytku.

Nákup rozmetadla statkových hnojiv

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Martin Vondrouš

Název projektu: Nákup rozmetadla statkových hnojiv

  

Číslo výzvy MAS: 7 - PRV

Fiche: 1 - Podpora zemědělských podniků

Místo realizace: Horní Ředice

Celková výše projektu: 420.000 Kč

Výše dotace: 210.000 Kč

 

Výsledek projektu:

V současné době probíhá na statku kombinovaná živočišná (chov skotu) a rostlinná výroba (zelenina, brambory, obiloviny). Vedlejší produkty živočišné výroby (chlévský hnůj) jsou užívány k hnojení polí a některé komodity rostlinné výroby naopak slouží jako krmivo pro zvířata. Z tohoto důvodu bylo v rámci projektu pořízeno nové rozmetadlo statkových hnojiv, které sníží spotřebu pohonných hmot a časovou náročnost procesu, zjednoduší práci obsluhující osoby a samozřejmě i zkvalitní rozmístění hnojiva do půdy.

MAS Holicko podpoří stavbu centra sociálních služeb v Holicích

logolink_IROP.jpg

 

Programový výbor MAS Holicko poslední týden v červnu 2023 rozhodl o podpoření klíčového projektu s názvem „Centrum sociálních služeb Holice – ambulantní odlehčovací služby“. Jedná se o projektový záměr Oblastní charity Pardubice, který byl jako jediný podaný do 1.výzvy MAS Holicko – IROP – Sociální služby (2023). Celková předpokládaná výše projektu činí 32 mil. Kč. Schválená výše dotace je 22.573.424 Kč.

Hlavní vizí naší místní akční skupiny je, aby „Holicko bylo regionem plným života“. V předchozích letech jsme se zaměřovali především na rekonstrukce sportovišť a kulturních center (podpora občanské vybavenosti a spolkového života), výstavbu chodníků (zlepšení bezpečnosti silničního provozu) a budování odborných učeben (zlepšení vzdělávání na základních školách). V novém programovém období 2021+ chceme podpořit i obyvatele Holicka, kteří potřebují trochu pomoci k tomu, aby mohli vést plnohodnotný život. Méně vzletně můžeme říci, že jsme se zaměřili právě na podporu sociálních služeb.

Cesta k tomu sice nebyla trnitá, ale úplně jednoduchá také ne. Máme za sebou přibližně dva roky komunitního plánování a více jak rok vyjednávání s místními aktéry. Díky tomu, že k jednomu stolu zasedli nejen poskytovatelé sociálních služeb, ale i starostové obcí a zástupci cílových skupin (uživatelé sociálních služeb), tak nezůstalo pouze u nápadů a přání. Ale naopak jsme se stali svědky toho, jak prvotní myšlenka postupně uzrává a nadšení z ní se rozšiřuje na čím dál větší skupinu lidí. Na vlastní oči jsme viděli, jak starostové místo toho, aby si každý uloupnul z financí MAS Holicko určených na období 2021-2027 svůj malý dílek např. na zvelebení návsi, vybudování školní učebny nebo vybavení pro hasiče, tak se všichni jednomyslně rozhodli finance nedrobit a celý finanční balíček ve výši 22,5 mil. Kč smysluplně využít na jeden společný klíčový projekt, jehož výstupy budou přínosem pro všechny obyvatele Holicka. Díky tomu se v Holicích (na okraji Holic směrem na Vysoké Mýto) počátkem roku 2024 začne stavět centrum sociálních služeb. V rámci první etapy (do poloviny 2026) bude v Holicích vybudováno zázemí pro ambulantní odlehčovací službu (32 mil. Kč). V následujících letech bude následovat 2. etapa – středisko pobytové odlehčovací služby (do konce 2030) a 3. etapa – zázemí mobilního hospice (do konce 2032) v celkové částce cca 70 mil. Kč.

Potřebnost odlehčovací služby a příkladná spolupráce obcí na Holicku zaujala i samotný Pardubický kraj, jež souhlasil s rozšířením sítě sociálních služeb v kraji a pomůže tak obcím s financováním následného provozu centra. Město Holice jako jeden z iniciátorů samotné idey, šlo v tomto ještě o něco dál. Oblastní charitě Pardubice darovalo pozemek, kde bude toto centrum stát. A zdá se, že u toho to ještě nekončí. Nechceme to zakřiknout, ale v tuto chvíli se jedná i o zapojení místních firem do pomoci s financováním stavby.

No, a na závěr ještě malé vysvětlení, co to tedy v Holicích vlastně vznikne. Posláním odlehčovací služby je na přechodnou dobu zajistit potřebnou péči osobám, které mají zajištěnou běžnou péči ve svém přirozeném domácím prostředí. Jejich pečujícím osobám tak umožnit, aby si mohly odpočinout, případně aby si zajistily své osobní záležitosti, a tak předcházely vyčerpání a sociálnímu vyloučení.

Odlehčovací služba je určena klientům, kteří z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění nemohou zůstat sami doma v době, kdy pečující osoba chodí do zaměstnání nebo je třeba sama ošetřována v nemocnici. Ambulantní odlehčovací služba zajistí péči o klienty ve všední dny vždy od rána do pozdního odpoledne. Pobytová odlehčovací služba zase pomůže vyřešit až tříměsíční pobyt.  Sociální pracovníci pomohou klientům se zvládáním běžných úkonů například při osobní hygieně, při podávání jídla, se samostatným pohybem, přesunem na lůžko, s oblékáním apod.  Vždy bude postupováno tak, aby se život klientů blížil jejich běžnému způsobu života, na který jsou zvyklí z domácího prostředí. Navíc zde budou nabízeny i aktivizační a terapeutické činnosti podporující motorické, psychické a sociální dovednosti (např. společné zpívání, hry, tvoření, kulturní program, výlety, apod.).

KAM NA HOLICKU v červenci a srpnu 2023

HURÁ JSOU TU PRÁZDNINY, SLUNÍČKO, ZMRZLINA, NO PROSTĚ POHODA. A pokud přeci nebudete vědět co s volným časem, tak zde je pár tipů. 

V příloze je kalendář plánovaných červencových a srpnových akcí - určitě si vybere každý.

Kalendář aktualit

« Únor 2024 »
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Aktuality

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi