Image

Aktuality, zprávy z činnosti MAS Holicko

AVÍZO VÝZVY č.1-IROP

logolink_IROP.jpg

 

MAS Holicko avizuje, že má v plánu na konci dubna 2023 vyhlásit výzvu na příjem projektových záměrů.

 

Plánovaný termín příjmu žádostí o dotaci: 28.4.2023 - 29.5.2023

Podporované aktivity: 1. Infrastruktura sociálních služeb 

 • Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence. Vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny těchto nových a stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze pro sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uvedené v příloze č. 7 Specifických pravidel výzvy č. 49 IROP
 • Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov je doprovodnou částí projektu na úrovni způsobilých výdajů a bude intenzivně podporováno tam, kde to bude možné, a propagováno mezi žadateli. V případě památkově chráněných budov bude zvýšení energetické účinnosti využito tak, aby nedošlo ke změně charakteru či vzhledu budov

Plánovaná finanční alokace: 22.573.424,- Kč (dotace EU)

Územní vymezení: území MAS Holicko

 

Průběžné informace poskytuje: Vedoucí pracovnice SCLLD Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon 775 302 057, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Kompletní avízo výzvy je zveřejněno zde: https://www.holicko.cz/vyzvy-clld-2021-2027/category/70.html

Modernizace zemědělského podniku

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Luboš Vohralík

Název projektu: Modernizace zemědělského podniku

  

Číslo výzvy MAS: 7 - PRV

Fiche: 1 - Podpora zemědělských podniků

Místo realizace: Poběžovice u Holic

Celková výše projektu: 602.580 Kč

Výše dotace: 298.800 Kč

 

Výsledek projektu:

Pan Vohralík je ekologický zemědělec, který se zabývá chovem koz. V rámci projektu si pořídil přívěs pro přepravu válcových balíků, které mu umožní přepravu většího množství usušeného sena najednou. Kromě vyšší efektivity (úspora času a pohonných hmot díky menšímu počtu přejezdů) má pořízení stroje i pozitivní vliv na kvalitu konzervované píce, která se včas dostane do optimálních skladovacích podmínek.

KAM NA HOLICKU v dubnu 2023

Nejen velikonoce a pálení čarodějnic. Duben je nabitý množstvím volnočasových akcí. Vyberou si sportovci, milovníci kultury a i ti, co rádi něco tvoří vlastníma rukama.

V příloze je kalendář plánovaných dubnových akcí - určitě si vybere každý.

Netradiční betonové šperky a vajíčka od slepic, která neznají stres…noví držitelé regionální značky Kraj Pernštejnů

Na louce s krásným výhledem na Kunětickou horu si spokojeně pobíhá asi 300 slepic, které se krmí čerstvou trávou. Idylku doplňuje mobilní kurník s instalovanými solárními panely. Tento pohled se naskytne zájemci o koupi vajíček z volného výběhu na Farmě pod Kuňkou. Slepice jsou přikrmovány geneticky neupravenou krmnou směsí, samozřejmostí je neustálý přístup k čerstvé vodě. „Slepice jsou díky způsobu chovu, kdy jsou neustále na čerstvém vzduchu a denním světle méně stresovaná, což se projevuje v kvalitě a chuti snášených vajec, “ říká pan Papáček, majitel farmy. Aktuálně je možné tato vejce koupit přímo na farmě nebo též na platformě scuk.cz. Samotná farma je energeticky soběstačná, využívá elektrickou energii ze solárních panelů, a je tak ohleduplná k životnímu prostředí.

Členové certifikační komise měli na svém jednání 21. března 2023 snadné rozhodování a jednomyslně schválili žádost této farmy o udělení regionální značky Kraj Pernštejnů. Celkem se tak počet držitelů regionální značky rozrostl již na 29 lokálních producentů. Druhým úspěšným žadatelem o udělení značky byla paní Hana Kylarová se svými netradičními betonovými šperky a dekoracemi. Paní Kylarová se ručním pracím věnuje skoro celý život. Kouzlu betonu podlehla před 7 lety, kdy začala vyrábět první betonové květináče a dekorace. Nyní již sama působí jako lektorka kurzů výroby šperků či v rámci vlastního webináře v on-line prostředí. Je také autorkou speciální kolekce unikátních šperků, která byla v loňském roce vystavena v Pasáži českého designu v Praze. Několik kusů bylo s pomocí PhDr. Marie Imbrové (bývalé diplomatky v Zimbabwe, Nairobi a Keni) vydraženo na aukci na pomoc africkým dětem.

Kromě nových žádostí komise zároveň schválila žádosti o prodloužení platnosti stávajícím držitelům regionální značky: Kunětické točené zmrzlině, bylinkovému statku Junek, Sudličkovu ovocnému lihovaru, jablkům z Ostřešan, farmářským bramborám z Chvojence, švestkám z Podůlšan, zelenině z Rokytna a Truhlářství Mrštík s.r.o. a jejich tradičním výrobkům z masivu. Všem držitelům značky Kraj Pernštejnů gratulujeme!

Opatření SCLLD 2021-2027

logolink_IROP.jpg

 

Programový rámec IROPdiagram-kruh.jpg

FINANČNÍ ALOKACE MAS HOLICKO PRO ROKY 2023-2026    
 Integrovaný regionální operační program   
 Opatření 1 Sociální služby  22.573.424,- Kč 100 % 

 

Opatření 1 (IROP) - Sociální služby

Cílem tohoto opatření je zlepšení kvality a rozšíření nabídky sociálních služeb a zapojení sociálně a jinak znevýhodněných skupin občanů do života v obcích a v regionu.

Část budov sloužících pro sociální služby je ve zhoršeném technickém stavu a vyžaduje rekonstrukci, modernizaci nebo nové vybavení a pomůcky. Nadto paleta poskytovaných služeb na Holicku je omezená (díky dobré dojezdové vzdálenosti do Pardubic) a je potřeba jí rozšířit (např. terénní a odlehčovací služby, krizová lůžka, chráněné bydlení, podpora pečujících osob, sociální rehabilitace, pobytová služba paliativní hospicové péče, apod.). V důsledku stárnutí populace je potřeba rozšířit kapacity a rozsah služeb poskytovaným seniorům (např. komunitní bydlení pro seniory nebo nízkokapacitní zařízení kombinující různé typy služeb pro seniory jako je zázemí pro terénní služby, poradenské centrum pro pečující osoby, denní centrum, pobytová služba včetně pomoci osobám s úplnou závislostí na pomoci jiné osoby, apod.). Cílovými skupinami jsou zejména děti a dospívající, rodiny s dětmi, osoby se zdravotním či sociálním znevýhodněním, dospělí v postproduktivním věku, senioři a pečující osoby. 


Programový rámec OP Z+

FINANČNÍ ALOKACE MAS HOLICKO PRO ROKY 2023-2029    
 Operační program Zaměstnanost plus
 Opatření 1 Posílit aktivní začleňování občanů... 10.000.000,- Kč 100 % 

 

Opatření 1 (OP Z+) - Posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněné skupiny

Toto opatření je realizováno prostřednictvím klíčového projektu MAS s názvem "Holicko - vlídné místo pro život".

Projekt řeší primárně podporu neformálních pečujících, aktivní začleňování seniorů a podporu rodin na Holicku. Posílí informovanost veřejnosti v sociální oblasti a rozvine partnerství a spolupráci subjektů zde působících. Projekt podpoří sociální práci na jednotlivých obcích a zajistí komunitní plánování v území. Vznikne Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území SO ORP Holice 4/2025-3/2028.

Více informací zde: https://www.kpss.holicko.cz/


Programový rámec OP TAK

FINANČNÍ ALOKACE MAS HOLICKO PRO ROKY 2023-2026    
Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
 Opatření 1 Technologie CLLD 1.310.000,- Kč 100 % 

 

Opatření 1 (OP TAK) - Technologie CLLD

Cílem tohoto opatření je podpora činnosti malých a středních podniků. Proto, aby se region stal prosperujícím, je potřeba se zaměřit na kvalitu zde poskytovaných služeb a jejich další rozvoj. Je také třeba vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj podnikatelské činnosti a vytvořit nová pracovní místa přímo v regionu bez nutnosti dojíždění za prací.

Území Holicka má sice vhodnou strategickou polohu, jelikož se nachází v zázemí krajských center Hradce Králové a Pardubic. Ale ekonomické subjekty se potýkají s nedostatečnou konkurenceschopností z vnějšího prostředí. Problémem je i malá připravenost místních podniků na digitální revoluci a průmysl 4.0 – malé využívání inovací a nízká ekologičnost výroby. Žádoucí je i podpora začínajícím podnikatelům, kteří mohou přinést ekonomické posílení regionu a zajistí tak jeho další rozvoj. Díky realizaci tohoto opatření - pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury a pořízení výrobních strojů a zařízení - nejen zvýší technologickou úroveň malých a středních podniků na Holicku včetně jejich konkurenceschopnosti, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby.


Programový rámec SP SZP

FINANČNÍ ALOKACE MAS HOLICKO PRO ROKY 2023-2029    
Startegický plán Společné zemědělské politiky
 Fiche 1 Lesnické podnikání a hospodaření v lese 1.000.000,- Kč 7,43 % 
Fiche 2 Podnikání malých a středních podniků 4.000.000,- Kč 29,72 %
Fiche 3 Základní služby a obnova obcí 6.957.200,- Kč 51,70 %
Fiche 4 Neproduktivní infrastruktura v krajině 500.000,- Kč 3,72 %
Fiche 5 Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER 1.000.000,- Kč 7,43 %

 

Fiche 1 (SZP) - Lesnické podnikání a hospodaření v lese

Podpora zahrnuje výdaje na lesnické podnikání a je určena zejména na pořízení technologií, strojů a vybavení určených pro hospodaření v lesích, včetně zařízení pro lesní školkařskou činnost. Podpora se může týkat též výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického a strojního vybavení.

Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat následující aktivity:

 1. Lesnické podnikání, technologie a stroje pro hospodaření v lese
 2. Lesní školkařská činnost
 3. Dřevozpracující provozovny

 

Fiche 2 (SZP) - Podnikání malých a středních podniků

Podpora zahrnuje podnikání malých a středních podniků a zahrnuje výdaje, které se týkají zemědělského  i nezemědělského podnikání, včetně zpracování produktů a jejich uvádění na trh, a je určena zejména na investice do staveb, strojů, technologií a vybavení pro založení a rozvoj podnikatelských činností.

Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat následující aktivity:

 1. Zemědělské podnikání
 2. Zpracování a uvádění na trh produktů
 3. Nezemědělské podnikání

 

Fiche 3 (SZP) - Základní služby a obnova obcí

Podporovány budou výdaje na vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné infrastruktury na venkově.

Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat následující aktivity:

 1. Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven
 2. Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí)
 3. Drobné památky místního významu
 4. Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory)

 

Fiche 4 (SZP) - Neproduktivní infrastruktura v krajině

Podpora zahrnuje výdaje, které souvisejí s aktivitami zaměřenými na posílení rekreační funkce jako odpočinková místa. Podpora může být poskytnuta i na související mobiliář nebo drobné památky v krajině. Podpora může zahrnout také opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability území či protierozní opatření.

Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat následující aktivity:

 1. Neproduktivní infrastruktura v krajině
 2. Prvky územního systému ekologické stability a protierozní opatření
 3. Drobné památky v krajině

 

Fiche 5 (SZP) - Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER

Podpora bude poskytována na projekty spolupráce mezi územími a aktéry rozvoje venkova na národní úrovni nebo nadnárodní spolupráce s cílem povzbudit spolupráci mezi místními akčními skupinami.

V rámci projektu lze realizovat:

 • měkké akce zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD daných MAS (např. exkurze zaměřené na rozvoj území regionů, aktivity zaměřené na informační činnosti v daném regionu a aktivity na posílení sociálního kapitálu v daném regionu), aktivity sloužící široké veřejnosti v daném regionu
 • investice.

Programový rámec OP ŽP

Zatím neschváleno

Realizace chodníku, Poběžovice u Holic

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Poběžovice u Holic

Název projektu: Realizace chodníku, Poběžovice u Holic

  

Číslo výzvy MAS: 8.Výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2021)

Fiche: 2 - Bezpečnost silničního provozu

Místo realizace: Poběžovice u Holic

Celková výše projektu: 1.305.450,92 Kč

Výše dotace: 1.240.178,37 Kč

 

Výsledek projektu:

V rámci projektu bylo vybudováno 435 m nového chodníku podél páteřní místní komunikace v Poběžovicích u Holic, jež spojuje 2 komunikace III. třídy (III/3055 a III/3057). V tomto místě chodník dosud nebyl a z důvodu postupného nárůstu intenzity dopravy v obci přibývalo rizikových situací a zvětšovala se pravděpodobnost střetu motorových vozidel s chodci jdoucími po krajnici. To nově vybudovaný chodník vyřešil. Navíc zde vznikla i 2 místa pro přecházení se slepeckou dlažbou a sníženými obrubami. Po ukončení stavebních prací byly okolní plochy znovu osety trávníkem.

KAM NA HOLICKU v březnu 2023

Jaro je už za dveřmi, tak se pojďte podívat, co nám přináší březen v oblasti kultury, sportu a trávení volného času na Holicku.

V příloze je kalendář plánovaných březnových akcí - určitě si vybere každý.

KAM NA HOLICKU v únoru 2023

Se zimou a sněhem to vypadá kdovíjak, tak se pojďte podívat, co nám přináší únor v oblasti kultury, sportu a trávení volného času na Holicku.

V příloze je kalendář plánovaných únorových akcí - určitě si vybere každý.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pozici KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/CE

MAS Holicko hledá do nového projektu s názvem "Holicko - vlídné místo pro život" Komunitního sociálního pracovníka/ci, který má vzdělání a znalosti v sociální oblasti a zároveň i zkušenosti s metodami komunitní práce.  

Tento pracovník bude na Holicku řešit pomoc lidem v tíživé životní situaci (převážně senioři, neformální pečující, rodiny a mládež), bude v úzké spolupráci se starosty z Holicka, sociálním odborem Města Holice, Pardubickým krajem a poskytovateli sociálních služeb na Holicku. Zároveň bude podporovat místní komunity, bude se podílet na vytvoření koordinovaného systému na podporu ohrožených dětí a na komunitním plánování sociálních služeb.

Požadavky na uchazeče a náplň práce jsou uvedeny ve zveřejněném inzerátu.

Bližší informace o nabízené pracovní pozici poskytne ředitelka MAS Holicko: Ing. Michaela Kovářová, tel.: 775 302 057, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

V případě zájmu zašlete motivační dopis a Váš životopis do 23.2.2023 na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

KAM NA HOLICKU v lednu 2023

Nový rok je už za dveřmi, tak se poďte podívat, co nám přináší leden v oblasti kultury, sportu a trávení volného času na Holicku.

V příloze je kalendář plánovaných lednových akcí - určitě si vybere každý.

Kalendář aktualit

« Únor 2024 »
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Aktuality

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi