Image

Projekty a aktivity MAS Holicko

Holicko - osobnosti známé i neznámé

Michaela Kovářová

logolink_IROP.jpg

 

Programový rámec IROPdiagram-kruh.jpg

FINANČNÍ ALOKACE MAS HOLICKO PRO ROKY 2023-2026    
 Integrovaný regionální operační program   
 Opatření 1 Sociální služby  22.573.424,- Kč 100 % 

 

Opatření 1 (IROP) - Sociální služby

Cílem tohoto opatření je zlepšení kvality a rozšíření nabídky sociálních služeb a zapojení sociálně a jinak znevýhodněných skupin občanů do života v obcích a v regionu.

Část budov sloužících pro sociální služby je ve zhoršeném technickém stavu a vyžaduje rekonstrukci, modernizaci nebo nové vybavení a pomůcky. Nadto paleta poskytovaných služeb na Holicku je omezená (díky dobré dojezdové vzdálenosti do Pardubic) a je potřeba jí rozšířit (např. terénní a odlehčovací služby, krizová lůžka, chráněné bydlení, podpora pečujících osob, sociální rehabilitace, pobytová služba paliativní hospicové péče, apod.). V důsledku stárnutí populace je potřeba rozšířit kapacity a rozsah služeb poskytovaným seniorům (např. komunitní bydlení pro seniory nebo nízkokapacitní zařízení kombinující různé typy služeb pro seniory jako je zázemí pro terénní služby, poradenské centrum pro pečující osoby, denní centrum, pobytová služba včetně pomoci osobám s úplnou závislostí na pomoci jiné osoby, apod.). Cílovými skupinami jsou zejména děti a dospívající, rodiny s dětmi, osoby se zdravotním či sociálním znevýhodněním, dospělí v postproduktivním věku, senioři a pečující osoby. 


Programový rámec OP Z+

FINANČNÍ ALOKACE MAS HOLICKO PRO ROKY 2023-2029    
 Operační program Zaměstnanost plus
 Opatření 1 Posílit aktivní začleňování občanů... 10.000.000,- Kč 100 % 

 

Opatření 1 (OP Z+) - Posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněné skupiny

Toto opatření je realizováno prostřednictvím klíčového projektu MAS s názvem "Holicko - vlídné místo pro život".

Projekt řeší primárně podporu neformálních pečujících, aktivní začleňování seniorů a podporu rodin na Holicku. Posílí informovanost veřejnosti v sociální oblasti a rozvine partnerství a spolupráci subjektů zde působících. Projekt podpoří sociální práci na jednotlivých obcích a zajistí komunitní plánování v území. Vznikne Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území SO ORP Holice 4/2025-3/2028.

Více informací zde: https://www.kpss.holicko.cz/


Programový rámec OP TAK

FINANČNÍ ALOKACE MAS HOLICKO PRO ROKY 2023-2026    
Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
 Opatření 1 Technologie CLLD 1.310.000,- Kč 100 % 

 

Opatření 1 (OP TAK) - Technologie CLLD

Cílem tohoto opatření je podpora činnosti malých a středních podniků. Proto, aby se region stal prosperujícím, je potřeba se zaměřit na kvalitu zde poskytovaných služeb a jejich další rozvoj. Je také třeba vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj podnikatelské činnosti a vytvořit nová pracovní místa přímo v regionu bez nutnosti dojíždění za prací.

Území Holicka má sice vhodnou strategickou polohu, jelikož se nachází v zázemí krajských center Hradce Králové a Pardubic. Ale ekonomické subjekty se potýkají s nedostatečnou konkurenceschopností z vnějšího prostředí. Problémem je i malá připravenost místních podniků na digitální revoluci a průmysl 4.0 – malé využívání inovací a nízká ekologičnost výroby. Žádoucí je i podpora začínajícím podnikatelům, kteří mohou přinést ekonomické posílení regionu a zajistí tak jeho další rozvoj. Díky realizaci tohoto opatření - pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury a pořízení výrobních strojů a zařízení - nejen zvýší technologickou úroveň malých a středních podniků na Holicku včetně jejich konkurenceschopnosti, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby.


Programový rámec SP SZP

FINANČNÍ ALOKACE MAS HOLICKO PRO ROKY 2023-2029    
Startegický plán Společné zemědělské politiky
 Fiche 1 Lesnické podnikání a hospodaření v lese 1.000.000,- Kč 7,43 % 
Fiche 2 Podnikání malých a středních podniků 4.000.000,- Kč 29,72 %
Fiche 3 Základní služby a obnova obcí 6.957.200,- Kč 51,70 %
Fiche 4 Neproduktivní infrastruktura v krajině 500.000,- Kč 3,72 %
Fiche 5 Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER 1.000.000,- Kč 7,43 %

 

Fiche 1 (SZP) - Lesnické podnikání a hospodaření v lese

Podpora zahrnuje výdaje na lesnické podnikání a je určena zejména na pořízení technologií, strojů a vybavení určených pro hospodaření v lesích, včetně zařízení pro lesní školkařskou činnost. Podpora se může týkat též výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického a strojního vybavení.

Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat následující aktivity:

 1. Lesnické podnikání, technologie a stroje pro hospodaření v lese
 2. Lesní školkařská činnost
 3. Dřevozpracující provozovny

 

Fiche 2 (SZP) - Podnikání malých a středních podniků

Podpora zahrnuje podnikání malých a středních podniků a zahrnuje výdaje, které se týkají zemědělského  i nezemědělského podnikání, včetně zpracování produktů a jejich uvádění na trh, a je určena zejména na investice do staveb, strojů, technologií a vybavení pro založení a rozvoj podnikatelských činností.

Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat následující aktivity:

 1. Zemědělské podnikání
 2. Zpracování a uvádění na trh produktů
 3. Nezemědělské podnikání

 

Fiche 3 (SZP) - Základní služby a obnova obcí

Podporovány budou výdaje na vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné infrastruktury na venkově.

Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat následující aktivity:

 1. Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven
 2. Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí)
 3. Drobné památky místního významu
 4. Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory)

 

Fiche 4 (SZP) - Neproduktivní infrastruktura v krajině

Podpora zahrnuje výdaje, které souvisejí s aktivitami zaměřenými na posílení rekreační funkce jako odpočinková místa. Podpora může být poskytnuta i na související mobiliář nebo drobné památky v krajině. Podpora může zahrnout také opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability území či protierozní opatření.

Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat následující aktivity:

 1. Neproduktivní infrastruktura v krajině
 2. Prvky územního systému ekologické stability a protierozní opatření
 3. Drobné památky v krajině

 

Fiche 5 (SZP) - Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER

Podpora bude poskytována na projekty spolupráce mezi územími a aktéry rozvoje venkova na národní úrovni nebo nadnárodní spolupráce s cílem povzbudit spolupráci mezi místními akčními skupinami.

V rámci projektu lze realizovat:

 • měkké akce zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD daných MAS (např. exkurze zaměřené na rozvoj území regionů, aktivity zaměřené na informační činnosti v daném regionu a aktivity na posílení sociálního kapitálu v daném regionu), aktivity sloužící široké veřejnosti v daném regionu
 • investice.

Programový rámec OP ŽP

Zatím neschváleno

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Poběžovice u Holic

Název projektu: Realizace chodníku, Poběžovice u Holic

  

Číslo výzvy MAS: 8.Výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2021)

Fiche: 2 - Bezpečnost silničního provozu

Místo realizace: Poběžovice u Holic

Celková výše projektu: 1.305.450,92 Kč

Výše dotace: 1.240.178,37 Kč

 

Výsledek projektu:

V rámci projektu bylo vybudováno 435 m nového chodníku podél páteřní místní komunikace v Poběžovicích u Holic, jež spojuje 2 komunikace III. třídy (III/3055 a III/3057). V tomto místě chodník dosud nebyl a z důvodu postupného nárůstu intenzity dopravy v obci přibývalo rizikových situací a zvětšovala se pravděpodobnost střetu motorových vozidel s chodci jdoucími po krajnici. To nově vybudovaný chodník vyřešil. Navíc zde vznikla i 2 místa pro přecházení se slepeckou dlažbou a sníženými obrubami. Po ukončení stavebních prací byly okolní plochy znovu osety trávníkem.

Jaro je už za dveřmi, tak se pojďte podívat, co nám přináší březen v oblasti kultury, sportu a trávení volného času na Holicku.

V příloze je kalendář plánovaných březnových akcí - určitě si vybere každý.

Se zimou a sněhem to vypadá kdovíjak, tak se pojďte podívat, co nám přináší únor v oblasti kultury, sportu a trávení volného času na Holicku.

V příloze je kalendář plánovaných únorových akcí - určitě si vybere každý.

MAS Holicko hledá do nového projektu s názvem "Holicko - vlídné místo pro život" Komunitního sociálního pracovníka/ci, který má vzdělání a znalosti v sociální oblasti a zároveň i zkušenosti s metodami komunitní práce.  

Tento pracovník bude na Holicku řešit pomoc lidem v tíživé životní situaci (převážně senioři, neformální pečující, rodiny a mládež), bude v úzké spolupráci se starosty z Holicka, sociálním odborem Města Holice, Pardubickým krajem a poskytovateli sociálních služeb na Holicku. Zároveň bude podporovat místní komunity, bude se podílet na vytvoření koordinovaného systému na podporu ohrožených dětí a na komunitním plánování sociálních služeb.

Požadavky na uchazeče a náplň práce jsou uvedeny ve zveřejněném inzerátu.

Bližší informace o nabízené pracovní pozici poskytne ředitelka MAS Holicko: Ing. Michaela Kovářová, tel.: 775 302 057, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

V případě zájmu zašlete motivační dopis a Váš životopis do 23.2.2023 na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nový rok je už za dveřmi, tak se poďte podívat, co nám přináší leden v oblasti kultury, sportu a trávení volného času na Holicku.

V příloze je kalendář plánovaných lednových akcí - určitě si vybere každý.

22. 12. 2022

PF 2023

Přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků, ať jsou plné klidu a rodinné pohody. Do nového roku 2023 vše dobré. Kromě zdraví a štěstí přejeme také sílu a odvahu ke správným rozhodnutím! 

Nové webové stránky, reklamní bannery, poutače, produktové fotografie, nová loga… tyto marketingové aktivity byly letos podpořeny v rámci deštníkového projektu Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů II. Ten je určen výhradně pro držitele regionální značky KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®. V letošním roce bylo podpořeno celkem 6 lokálních producentů.

Deštníkový projekt Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů je zaměřen na podporu spolupráce certifikovaných regionálních producentů s poskytovateli kreativních služeb z celého Pardubického kraje, tedy profesionálními tvůrci webů, fotografy, grafiky a dalšími. Mezi letošní úspěšné žadatele se řadí pardubická Nanukárna, která dotaci použila na nové vizitky, letáčky nebo tvorbu a tisk nápojového lístku pro hosty. Bylinkový statek Junek má díky dotaci nové obaly, logo, samolepky a štítky pro prodej svých sušených bylinek a ředický zemědělec a chovatel prasat, pan Štěpánek, investoval do nových webových stránek. Na stejný účel použil získanou dotaci pan Veselý – známý profesionální houslař. Na novém webu, který je zaměřen na historické hudební nástroje, si dokonce vybrané nástroje můžete poslechnout. Kunětická točená zmrzlina pořídila z dotace nové produktové fotografie a převlékla do nového kabátku své sociální sítě. Úpravy související s výstavbou dálnice přiměly farmu pana Soukala z Rokytna zpracovat nový systém značení a poutačů, který byl rovněž financován ze získané dotace. Jsme rádi, že jsme mohli podpořit užitečné projekty, které podporují lokální ekonomiku a mají smysl!

Projekt Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů vznikl ve spolupráci s turistickou oblastí Pardubicko – Perníkové srdce Čech z.s. (poskytovatel finančních prostředků), MAS Region Kunětické hory z.s. (hlavní realizátor projektu), MAS Bohdanečsko z.s. a MAS Holicko o.p.s..

Jistě jste si všimli, že v listopadu 2022 odstartoval nový dotační program Nová zelená úsporám LIGHT, který má pomáhat rodinám ohroženým energetickou chudobou i s menšími projekty, jako je výměna dveří, oken nebo zateplení fasády. Žádosti jsou jednoduché a peníze můžete dostat i dopředu.

Pokud vlastníte rodinný dům a všichni členové Vaší domácnosti pobírají starobní či invalidní důchod 3. stupně a nebo příspěvek na bydlení, pak můžete využít podporu v programu Nová zelená úsporám LIGHT a získat tak až 150 000 Kč na následující opatření:

mzp_nzu_light_schema01.jpg

Manažerky MAS Holicko Vám pomohou zdarma s vyplněním žádosti o dotaci, zpracují odborný posudek a poradí jak získat elektronickou identitu:

 • Ing. Michaela Kovářová, tel. 775 302 057, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Anežka Pavlišová, tel. 775 335 602, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Více informací zde

Zveme Vás na zaručeně nádherný VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ, který se bude konat v pondělí 12.12.2022 od 18 hodin v sále Kulturního domu v Holicích.
Kromě toho, že si zde budete moci užít vánoční nálady a poslechnout si umění (mimo jiné i) orchestrů a sborů ZUŠ Karla Malicha, tak bychom zde také rádi představili naši právě vydanou knížku HOLICKO - OSOBNOSTI ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ.
To, že jsme si vybrali tento koncert má svůj důvod: Žáci výtvarného oboru ZUŠ Karla Malicha totiž tuto knihu vybavili nádhernými ilustracemi.
Pokud vám to, ale v pondělí nevyjde nebo na Vás už nezbydou vstupenky, pak nezoufejte. Bezprostředně po skončení koncertu bude v 1. patře budovy ZUŠ probíhat výstava originálů ilustrací, a to až do 31.1.2023.
Naopak knížky jsou k dispozici zdarma na všech obecních úřadech Holicka, v IC v Holicích nebo u nás v kanceláři. A pokud i tak je to pro Vás daleko, tak si knihu můžete prohlédnout v elektronické podobě zde.

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi

Please publish modules in offcanvas position.