Image

Projekty a aktivity MAS Holicko

Holicko - osobnosti známé i neznámé

Michaela Kovářová

logolink MSMT VVV hor barva cz

Řídící výbor  MAP pro SO ORP Holice na svém 2. zasedání dne 21.9.2016 schválil Strategický rámec MAP do roku 2023.

Součástí 7 priorit vzdělávání, na kterých se shodli partneři v území, je i Seznam investičních priorit-tj. seznam plánovaných investičních záměrů škol a vzdělávacích zařízení, která mohou podávat své žádosti do vyhlášených výzev v rámci SC 2.4 IROP, ITI a CLLD, neboť zařazením do seznamu splňují jednu z povinných podmínek přijatelnosti – soulad s MAP.

Strategický rámec může být aktualizován nejdříve za 6 měsíců od data schválení.

Dokument najdete zde.

IROP CZ RO B C RGBDovolte mi Vás touto cestou pozvat k účasti na semináři „CO VÁM NABÍZÍ MAS HOLICKO A JEJÍ STRATEGIE V LETECH 2016 – 2023“, který se uskuteční v pondělí 3.10.2016 od 15:00 hodin v zasedací síni Městského úřadu v Holicích (2.patro), Holubova 1, 534 01 Holice.

Seminář  je organizován MAS Holicko a účast na něm je bezplatná.

Seminář má za cíl představit podporovaná opatření v rámci Strategie CLLD MAS Holicko (definice příjemce dotace, způsobilé výdaje, výše způsobilých výdajů, výše dotace, preferenční kritéria) a informovat o plánovaných termínech vyhlášení výzev příjmu žádostí o dotaci pro roky 2016 – 2017. Seminář je primárně určen potenciálním žadatelům, na které jsou výzvy zaměřeny, mezi něž patří především obce, školy a vzdělávací zařízení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé, zemědělci a vlastníci lesa z území Holicka.

Svou účast prosím potvrďte nejpozději do pátku 30.9.2016 na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

12. 09. 2016

Opatření SCLLD

IROP CZ RO B C RGB

Rozvoj venkova bude na území MAS Holicko v souladu se strategií komunitně vedeného místního rozvoje až do roku 2023 podpořen realizací 9 opatření v rámci 2 programových rámců. Z toho Fiche 7 "Podpora spolkového života" byla přidána až po provedené mid-term evaluaci Strategie CLLD v roce 2019.

 

Aktualizace k 31.7.2019:

FINANČNÍ ALOKACE MAS HOLICKO PRO ROKY 2016—2023
Integrovaný regionální operační program (IROP) 23 332,01 tis. Kč  
Opatření 1 Vzdělávání 8 166,20 tis. Kč 35 %
Opatření 2 Bezpečnost silničního provozu 15 166,81 tis. Kč 65 %
 
Program rozvoje venkova (PRV) 12 756,76 tis. Kč  
Fiche 1 Podpora zemědělských podniků 4 657,46 tis. Kč 36,5 %
Fiche 2 Podpora potravinářských podniků 807,40 tis. Kč 6,3 %
Fiche 3 Podpora malých podniků 4 748,56 tis. Kč 37,2 %
Fiche 4 Ochrana lesních porostů 430,97 tis. Kč 3,4 %
Fiche 5 Zpřístupnění lesa návštěvníkům 980,00 tis. Kč 7,7 %
Fiche 6 Spolupráce místních akčních skupin 0 Kč 0 %
Fiche 7 Podpora spolkového života 1 132,37 tis. Kč 8,9 %

 


OPATŘENÍ 1 (IROP) - VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem tohoto opatření je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností a tím zajistit reálnou uplatnitelnost cílové skupiny na trhu práce. Toho bude dosaženo podporou investic do výstavby, stavebních úprav a pořízení vybavení do vzdělávacích zařízení, která umožní zlepšit kvalitu formálního základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání mládeže a celoživotního vzdělávání na Holicku v klíčových kompetencích.  Jedná se především o přírodovědné předměty (učebny chemie, fyziky a přírodopisu a vybavení pro jejich výuku) a dále o technické a řemeslné předměty. Potřebné je rovněž zkvalitnit vybavení pro zvýšení jazykových kompetencí žáků. Také je žádoucí posílit schopnosti žáků v práci s digitálními technologiemi, zlepšit vnitřní konektivitu škol včetně přístupu a připojení k internetu. Dále bude potřebné provést ve školách a školských zařízení stavební úpravy tak, aby vyhovovaly žákům se SVP, a vybavit školy pomůckami a kompenzačním vybavením pro tyto žáky. Instituce, které poskytují zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, je nutné vybavit potřebnými pomůckami, aby usnadnily rozvoj osob v oblastech technického a řemeslného vzdělávání, přírodovědných oborů, digitálních technologií a také zvýšily jejich jazykové kompetence.

 


OPATŘENÍ 2 (IROP) - bezpečnost silničního provozu

Cílem tohoto opatření je v obcích na Holicku posílit bezpečnost silničního provozu - provést bezpečnostně-technická opatření, která by zabránila střetu chodců s vozidlem a usnadnila pohyb obyvatelům po obci a regionu. Je žádoucí dobudovat chodníky podél hlavních komunikačních tahů včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení. K dalším vhodným opatřením patří vytvoření bezbariérových komunikací pro pěší a výstavba podchodů nebo lávek přes komunikace s vysokým provozem. Lze uvažovat i o dalších bezpečnostních prvcích, jako je např. veřejné osvětlení nebo prvky inteligentních dopravních systémů, které ale budou realizovány vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikace pro pěší. Tyto aktivity budou realizovány pouze tam, kde je to z hlediska bezpečnosti nutné (vysoká intenzita automobilové dopravy), čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve srovnání se stávajícím stavem.  Podpořená infrastruktura pro pěší bude přizpůsobena osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

 


Fiche 1 (PRV) - Podpora zemědělských podniků

Fiche je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti, udržitelnosti a konkurenceschopnosti zemědělského podnikání na Holicku. Podpora se bude týkat investic v živočišné a rostlinné výrobě, které povedou ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, kde je obnova zásadní pro další činnost. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.

 


FICHE 2 (PRV) - PODPORA potravinářSKÝCH PODNIKŮ

Fiche je zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů na Holicku. Podpora se bude týkat investic do zařízení, které souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, jež umožní výrobcům potravin využít moderních technologií. V neposlední řadě fiche přispěje k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců. Na Holicku totiž existuje potenciál pro rozšíření výroby stávajících podnikatelských subjektů v oblasti zemědělských produktů či na vznik nových producentů. Podpora potravinářských podniků bude mít i další efekty – pozitivní vliv na zaměstnanost, potenciální synergický efekt na další odvětví aj.

 


FICHE 3 (PRV) - PODPORA malých PODNIKŮ

Fiche je zaměřena na zvýšení stability venkova prostřednictvím zakládání a rozvoje mikropodniků s cílem vytváření pracovních míst a rozvoje bohaté hospodářské struktury nezemědělských aktivit. Podpora se bude týkat drobné výroby a řemesel (např.: truhlářství, tesařství, kovářství, výroba keramiky, pletení košíků, sklářská výroba, rukodělné práce, zednické práce, zámečnictví, čalounictví apod.), služby pro hospodářství (např. opravy strojů a zařízení), venkovskou turistiku a maloobchod. Fiche má umožnit rozvoj a rozšíření podnikatelských aktivit mikro a malých podniků. Rovněž bude sloužit pro začínající podnikatele pro uplatnění jejich podnikatelských záměrů a uvedení na trh nových produktů. Kromě zavádění nových výrobních kapacit má území MAS Holicka příhodné podmínky pro rozvoj příměstské turistiky a agroturistiku.

 


FICHE 4 (PRV) - ochrana lesních porostů

Fiche je zaměřena na podporu hromadné ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek) od doby výsadby do stádia zajištění. Podpora přispěje k zajištění plnění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitě porostů prostřednictvím navýšení podílu a zlepšení zdravotního stavu melioračních a zpevňujících dřevin. Meliorační a zpevňující dřeviny zabraňují postupné degradaci lesních půd, podílí se na zlepšování vodního režimu lesních půd, pomáhají zpevňovat kostru lesního porostu, a zvyšují tak odolnost proti povětrnostním vlivům a snižují náchylnost porostů ke kalamitám způsobených škůdci.

 


FICHE 5 (PRV) - zpřístupnění lesa návštěvníkům

Fiche je zaměřena na podporu zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů. Podporováno bude značení a úprava cest a výstavba doplňkové architektury a odpočívadel (tělocvičny v přírodě, informační a naučné tabule, rozvoj arboreta, farmářský koutek, apod.), to vše v návaznosti na venkovskou turistiku na Holicku. Cílem je zpřístupnit a zatraktivnit obrovskou lesní plochu návštěvníkům jako cíl výletů, procházek, regenerace sil a poučení. Region Holicka nabízí možnosti nejen pro rekreaci místních obyvatel, ale také pro rozvoj forem příměstské rekreace. Aktivity zaměřené na zpřístupnění lesa a vytvoření doplňkové infrastruktury přinesou i synergický efekt pro místní ekonomiku a další rozvoj podnikatelských činností.

 


FICHE 6 (PRV) - spolupráce místních akčních skupin

Fiche je zaměřena jak na spolupráci v rámci jednoho členského státu, tak na spolupráci mezi územními celky v několika členských státech či ve třetích zemích. V rámci fiche budou realizovány měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata navazující na aktivity uvedené ve strategii CLLD. V případě investičních akcí se projekt může týkat zajištění odbytu místní produkce, vzdělávacích aktivit nebo informačních a turistických center. Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že výstupy projektu by bez této spolupráce v takové podobě nevznikly. MAS Holicko může spolupracovat i s jinými partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu budou pouze výdaje realizované MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.

 


 FICHE 7 (PRV) - Podpora spolkového života

Fiche je zaměřena na podporu kulturních a spolkových aktivit v jednotlivých obcích. Podporováno bude vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné infrastruktury pro kulturní a spolkové aktivity (včetně knihoven), to vše v návaznosti na plány rozvoje příslušných obcí a strategie místního rozvoje. Cílem je zajistit dostatečné kulturní a spolkové vyžití v jednotlivých obcích, ale i v regionu jako celku.

IROP CZ RO B C RGBTak si všichni můžeme říci: „No konečně!“, protože Strategie MAS Holicko na období 2014 – 2020 (SCLLD) na konci srpna 2016 prošla věcným hodnocením jako jedna z prvních tří strategií MAS z celé ČR. A teď už ji čeká pouze formální krok ze strany Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zemědělství, jímž je Akceptační dopis o jejím oficiálním schválení.

Tímto tedy skončila první etapa, která spočívala v tvorbě strategie a jejím schválení řídícími orgány (MMR a MZe). Tato etapa trvala neskutečně dlouho, neboť první zjišťování potřeb našeho území započalo již v roce 2012. Do tvorby strategie byla zapojena veřejnost a subjekty působící na území MAS Holicko, ať už formou vyplňování dotazníků, účastí v diskusních skupinách, účastí v pracovní skupině pro tvorbu SCLLD, účastí na veřejných projednáváních strategie, konzultací s manažerkou MAS a zasíláním podnětů e-mailem. Finální verze strategie byla schválena Valnou hromadou MAS v únoru 2016 a ihned poté poslána na hodnocení řídícími orgány.

Jak je vidět naše snaha a nasazení se jednoznačně vyplatilo, neboť naše strategie nejen uspěla, ale byla schválena mezi prvními třemi strategiemi všech MAS z celé ČR (180).

A jak jsem nakousla výše, čeká nás druhá etapa, jež spočívá v samotné realizaci strategie. Tedy vyhlašování výzev pro konečné žadatele a rozdělování poskytnutých finančních prostředků do regionu Holicka. Podle dosavadních informací by měla MAS Holicko rozdělit do roku 2023 mezi žadatele o  dotaci z  Programu rozvoje venkova (PRV) 12 175,82 tis. Kč s pomocí pěti fichí. A z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) půjde do regionu prostřednictvím dvou opatření 23 332,01 tis. Kč.

 

FINANČNÍ ALOKACE MAS HOLICKO PRO ROKY 2016—2023
Integrovaný regionální operační program (IROP) 23 332,01 tis. Kč  
Opatření 1 Vzdělávání 8 166,20 tis. Kč 35 %
Opatření 2 Bezpečnost silničního provozu 15 166,81 tis. Kč 65 %
 
Program rozvoje venkova (PRV) 12 756,76 tis. Kč  
Fiche 1 Podpora zemědělských podniků 4 931,21 tis. Kč 38,7 %
Fiche 2 Podpora potravinářských podniků 974,07 tis. Kč 7,6 %
Fiche 3 Podpora malých podniků 4 748,57 tis. Kč 37,2 %
Fiche 4 Ochrana lesních porostů 1 217,58 tis. Kč 9,5 %
Fiche 5 Zpřístupnění lesa návštěvníkům 304,40 tis. Kč 2,4 %
Fiche 6 Spolupráce místních akčních skupin 580,94 tis. Kč 4,6 %

 

První výzvy pro konečné žadatele MAS Holicko plánujeme vyhlásit v listopadu 2016 – lednu 2017. Naší snahou bude vyhlásit téměř všechny fiche (opatření), tak abychom splnili pro nás závazné termíny spojené s plněním finančního plánu. Tyto první výzvy budou jedinečnou šancí uspět v malé konkurenci podaných žádostí a získat tak bez velkého úsilí dotaci pro svůj projektový záměr. Neboť na základě zkušeností můžeme s jistotou říci, že s přibývajícími výzvami roste počet žadatelů o dotaci a tím se „přiostřuje“ i soutěž mezi projekty. Všem potencionálním žadatelům doporučujeme nejprve zkonzultovat svůj projektový záměr s manažery MAS Holicko, a to v dostatečném předstihu. Neboť povinnou přílohou žádosti o dotaci bude ve většině případů již pravomocné stavební povolení. Kromě toho Vám manažeři MAS poradí jak na zpracování žádosti o dotaci a kompletaci požadovaných příloh.

V případě zájmu se obraťte na ředitelku MAS Holicko Ing. Michaelu Kovářovou, tel.: 775 302 057, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dobrý den,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na ustavující jednání Řídícího výboru MAP pro SO ORP Holice, které se bude konat ve středu 21. 9. 2016 v 15:00 hodin v zasedací síni MěÚ v Holicích (Holubova 1, 534 14 Holice). 

 

Program:

 1. Zahájení jednání,
 2. Informace o postupu realizace projektu,
 3. Vize rozvoje vzdělávání pro SO ORP Holice,
 4. Strategický rámec MAP pro SO ORP Holice,
 5. Různé,
 6. Závěr.

 

Potvrďte, prosím, svoji účast / neúčast nejpozději do středy 14. 9. 2016 do 16:00 hodin na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefon: 775 302 057.

 

Těšíme se na setkání

 

Mgr. Ladislav Effenberk, Předseda řídícího výboru MAP SO ORP Holice

Ing. Michaela Kovářová, Koordinátor MAP

Minulý víkend (12. – 14.8.) se na pardubickém zámku uskutečnila akce s poetickým názvem Festival chutí, vůní a řemesel. Na tuto akci se sjeli více jak tři desítky výrobců a řemeslníků – certifikovaných produktů – z pěti regionů České republiky, kteří jsou sjednoceni v Asociaci regionálních značek
a rozhodně bylo na co koukat.

Festival totiž svým názvem rozhodně nelhal, jelikož jste mohli nasát chutí a vůní, co jste zvládli, neboť sortiment produktů byl opravdu široký. Na pultech stánků jste mohli přivonět k čerstvě natrhaným jablkům, či aromatický sýrům, mohli jste se zakousnout do krásně vyuzených domácích klobás, čerstvého pečiva, nebo olíznout po nanuku z pravého ovoce atd. Zároveň tento festival nebyl pouze
 o průzkumné procházce od stánku ke stánku, ale vzhledem k tomu, že z pódia se ozývaly různé hudební styly, mezi lidmi skotačili kejklíři, nad hlavou jim metala kotrmelce provazochodkyně, o kus dál předváděl své řemeslo mistr kat a dráteník, zapomínal člověk až na to, že žije v 21. století a na chvíli měl dojem, že se ocitl opravdu na středověkém jarmarku. Nutno podotknout, že dle reakcí návštěvníků, regionálních producentů a pořadatelů se akce vydařila. Jednalo se o takovou první vlaštovku spolupráce MAS Region Kunětické hory, Železnohorského regionu, Bohdanečska, Holicka a Kulturního centra Pardubice, které se především postaralo o tak výborný program. Dále bychom pak rádi vyslovili dík Celostátní síti pro venkov, neboť její podpora taktéž významnou měrou přispěla k uskutečnění tohoto podniku, a také obcím mikroregionu Podhůří Železných hor za zapůjčení prodejních stánků. Největší dík však patří výrobcům a řemeslníkům, bez nichž by tuto akci nebylo možné uskutečnit.

Že je potřeba zamyslet se nad smyslem lokální ekonomiky, kde je naší až občanskou povinností v případě možnosti preferovat místní produkty, výrobky a služby,“ bylo příjemné slyšet jak na straně prezentujících se výrobců, tak především na straně návštěvníků z řad široké veřejnosti.

Již nyní se jistě můžeme těšit na pokračování podobných pozitivních akcí, jak v našich regionech, tak přímo v Pardubicích, abychom dali prostor k navazování přímých cest mezi lokálními producenty, místními poskytovateli služeb a lidmi, kteří nejsou lhostejní v místu, kde žijí. Je tedy jasné, že něco začíná!

Rádi bychom tímto ještě jednou poděkovali výrobcům Kraje Pernštejnů a Železných hor, kteří se Festivalu chutí, vůní a řemesel zúčastnili, jmenovitě to jsou …

Lokálka Pardubice

Regionální partner Kraj Pernštejnů

Rybniční hospodářství Lázně Bohdaneč - Adolf Vondrka

Kraj Pernštejnů regionální produkt

Pavel Janoš Pardubický Perník

Kraj Pernštejnů regionální produkt

Monika Pavlisová - Kunětická zmrzka

Kraj Pernštejnů regionální produkt

Jiří Václavík - Jedlé houby

Kraj Pernštejnů regionální produkt

David Novák - Český sedlák

Kraj Pernštejnů regionální produkt

České bedýnky

Regionální partner Kraj Pernštejnů

Sejrakus

Kraj Pernštejnů regionální produkt

Madami s.r.o.

Kraj Pernštejnů regionální produkt

Kulhánek Aleš - Dráteník

Kraj Pernštejnů regionální produkt

Agrospol Hostovice

Kraj Pernštejnů regionální produkt

Zelenina z Rokytna - Ladislav Soukal

Kraj Pernštejnů regionální produkt

Sudličkova pálenice Hrobice

Kraj Pernštejnů regionální produkt

Jan F. Veselý - Houslař

Kraj Pernštejnů regionální produkt

Železnohorský ležák - Jaroslav Kutílek

Železné hory regionální produkt

Plstěné výrobky dílny MOMO - Momo Chrudim, o.p.s.

Železné hory regionální produkt

Výrobky pro radost z drátu a skla - Jana Beránková

Železné hory regionální produkt

Dekorace z papírového pedigu – Vlastimil Holinka

Železné hory regionální produkt

Přírodní rostlinná mýdla - Mýdlárna Š.Iva

Železné hory regionální produkt

Lipoltický med - Jana Apltauerová

Železné hory regionální produkt

Přírodní sirupy, extra džemy a marmelády - Michaela Naumecová

Železné hory regionální produkt

Žitný kváskový chléb - Kruh zdraví - Dana Šťastná

Železné hory regionální produkt

Dřevěné obrázky z kuchyňky paní hospodyňky - Sylva Hrachovinová

Železné hory regionální produkt

Choltické koláče – Zámecká restaurace Choltice

Železné hory regionální produkt

Ovoce z Podhůří Železných hor – Jaroslav Nevole

Železné hory regionální produkt

a mnohým dalším …

Dobrý den,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na ustavující jednání Řídícího výboru MAP pro SO ORP Holice, které se bude konat v úterý 23. 8. 2016 ve 14:00 hodin v zasedací síni MěÚ v Holicích (Holubova 1, 534 14 Holice). 

 

Program:

 1. Zahájení jednání,
 2. Představení projektu a činnosti Řídícího výboru,
 3. Představení jednotlivých členů Řídícího výboru,
 4. Schválení Statutu a Jednacího řádu,
 5. Volba předsedy,
 6. Informace o postupu realizace projektu,
 7. Vize rozvoje vzdělávání pro SO ORP Holice,
 8. Diskuse,
 9. Závěr.

 

Potvrďte, prosím, svoji účast / neúčast nejpozději do pondělí 15. 8. 2016 do 16:00 hodin na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefon: 775 302 057.

 

Těšíme se na setkání

 

Ing. Michaela Kovářová, Koordinátor MAP

12. - 14. srpna 2016 se na Pardubickém zámku uskuteční Festival chutí, vůní a řemesel, který bude probíhat v rámci Olympijského parku Pardubice 2016. Díky této akci máte jedinečnou příležitost seznámit se s regionálními výrobci a jejich produkty ze širokého okolí, kteří jsou sdruženi Asociací regionálních značek a nabízejí neopakovatelné a jedinečné produkty.

01. 07. 2016

Dny Holicka 2016

O uplynulém víkendu 25. - 26. června se na prostranství před kulturním domem v Holicích konaly již tradiční oslavy našeho mikroregionu - Dny Holicka 2016. Tato dvoudenní akce nabídla mnoho kulturních akcí, sportovního vyžití i atrakcí pro děti.

V sobotu zahájil kulturní program Dnů Holicka starosta města Mgr. Ladislav Effenberk. Od 13 hodin na pódiu před kulturním domem hrál smyčcový orchestr ZUŠ Karla Malicha, Maxi Mix. Poté se zde vystřídala různá představení regionálních spolků, např. místní mateřské školy, pěvecký sbor Malicháček, Pěvecký sbor Motýlek, dechová hudba BAŠAPA, balet ZUŠ, Level Up (DDM), TJ Sokol Horní Ředice, TK Apel, TS Hany Flekrové, Fit Club Holice při DDM Holice. Největším „tahákem“ bylo nejspíše představení Aleše Brichty. Ve večerních hodinách si bylo možné poslechnout pardubickou kapelu Egelet. Nedělní odpoledne bylo věnováno hudebnímu festivalu Jaroslava Kocourka.

Během obou dní probíhal sportovní program, kdy místní zápasili ve fotbale, nohejbale, plážovém volejbale a stolním tenise. Neděle byla určena cykloturistice. 

Po oba dny probíhal doprovodný program jako byly různé výstavy (výročí 680 let Holic, 110 let fotbalu v Holicích, historické fotografie Ladislava Formánka, výstava prací dětí MŠ, výstava Lesního družstva Vysoké Chvojno), pouť s houpačkami, vyhlídkové jízdy historickým hasičským automobilem nebo vyhlídkové lety vrtulníkem. V sobotu navíc probíhala prezentace místních organizací jako jsou chovatelé, hasiči, sociální hipporehabilitace, Centrum logopedie. Samozřejmě zde měla svůj stánek i MAS Holicko. I na této akci jsme propagovali svoji činnost v regionu Holicka (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, Místní akční plán rozvoje vzdělávání).

MAS Holicko, která je realizátorem projektu „Společně za kvalitnějším vzděláváním na území SO ORP Holice“, pro Vás připravila informační a konzultační seminář s názvem „Dotace pro MŠ a ZŠ přes ŠABLONY“.

Místo konání: zasedací síň Městského úřadu v Holicích (2. patro)


Termín jednání: pondělí 27. 6. 2016 od 14:00 do 16:00 hodin

Program:
1. Představení dotační Výzvy OP VVV č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I
2. Aktuální informace o projektu „Společně za kvalitnějším vzděláváním na území SO ORP Holice“ (tzv. MAP – Místní akční plán rozvoje vzdělání na území SO ORP Holice)

Seminář je určen pro vedení škol, jejich projektové manažery případně zřizovatele.

Účast na semináři je bezplatná.


Potvrďte, prosím, svoji účast nejpozději do pátku 24. 6. 2016 do 16:00 hodin na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Těšíme se na setkání
Ing. Michaela Kovářová, Koordinátor MAP

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi

Please publish modules in offcanvas position.