Image

Projekty a aktivity MAS Holicko

Holicko - osobnosti známé i neznámé

Michaela Kovářová

22. 12. 2015

PF 2016

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme vše dobré v novém roce 2016.

Dne 21. 12. 2015 zveřejňujeme Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko. Jedná se o poslední pracovní strategie MAS Holicko na období 2014 – 2020 před oficiálním schválením Valnou hromadou MAS Holicko.

Oproti původnímu návrhu struktura dokumentu již plně odráží požadavky metodických pokynů a doporučení pro tvorbu SCLLD. A samozřejmě jsou doplněny veškeré obdržené připomínky, které byly kladně vypořádány.

 

Strategický dokument je složen z úvodní, analytické, strategické a implementační části:

 • V úvodní části jsou uvedeny základní informace o strategii, MAS a území regionu Holicka.
 • V rámci analytické části jsou zpracovány především následující témata: přírodní a kulturní potenciál území, demografie, občanská vybavenost a technická infrastruktura v obcích, doprava, nezaměstnanost, podnikání, zemědělství, cestovní ruch, životní prostředí a bezpečnost. Analytická část strategie je zakončena členěnou SWOT analýzou a analýzou problémů a potřeb. 
 • V úvodu strategické části dokumentu je formulována tzv. vize MAS, která by měla ve stručnosti odrážet stav, kterého bychom na území chtěli dosáhnout v roce 2020. Následně jsou stanoveny strategické cíle a priority. Priority jsou základní témata či věcné oblasti vize, na které se chce MAS v období 2014 – 2020 zaměřit. Tyto priority jsou dále rozpracovány na jednotlivé specifické cíle a dále na jednotlivá konkrétní opatření. Dále následuje definice jednotlivých programových rámců, tj. opatření (fiche) jednotlivých operačních programů, v rámci kterých bude SCLLD financovaná. V rámci těchto programových rámců byl také vytvořen finanční a indikátorový plán.
 • V rámci implementační části je popsána řídící a realizační struktura MAS, postupy pro vyhlašování výzev, hodnocení a výběr projektů. Dále jsou zde popsány animační aktivity MAS, včetně spolupráce MAS na národní a mezinárodní úrovni.

 

Veškeré připomínky, prosím, zasílejte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to do 22. 1. 2016. Do předmětu zprávy uveďte „připomínky SCLLD“.

Všechny připomínky, podněty a návrhy k zapracování budou vítány. Zejména žádáme všechny o komentář k navržené strategické části.

Dne 19. listopadu 2015 zasedala v areálu Perníkové chaloupky v Rábech (pod hradem Kunětická hora) již čtvrtá certifikační komise, aby zhodnotila žádosti o značku KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®. Značka, kterou koordinují MAS Region Kunětická hora, MAS Holicko a MAS Bohdanečsko je udělována na území těchto tří MAS a čtvrtým kolem úspěšně prošly tyto 2 produkty:

 • Tuhá rostlinná mýdla a šampony z Mýdlárny Levandulový dům,
 • Houslař Jan F. Veselý.

 

V předchozích třech kolech získalo označení dubového listu již 16 produktů: 

 • Bio-zelenina z ekofarmy Horní Ředice od Ing. Jitky Píchové z Horních Ředic,
 • Pekařské výrobky z Uherska od Ing. Davida Nováka z Uherska,
 • Vinuté perle a bižuterie od Magdalény Šotolové ze Starých Ždánic,
 • Jehňata z rodinné farmy Zetkovi ze Starých Ždánic,
 • Pernštejnský kapr od  společnosti Rybniční hospodářství, s.r.o. z Lázní Bohdaneč,
 • Dekorativní vazby ze sušených květin od Vlasty Sekyrkové z Lázní Bohdaneč,
 • Jahody od Jiřího Houdy z Lázní Bohdaneč,
 • Strašovský česnek od spolku Strašovský Paličák z.s. ze Strašova,
 • IMUNOPREVENC od Jiřího Václavíka z Dolan,
 • Mléčné výrobky z Farmy APOLENKA ze Spojilu,
 • Kunětická zmrzka od Moniky Pavlisové z Kunětic,
 • Jablka ze sadů od firmy Agrospol Hostovice, a.s.,
 • Sudličkovy ovocné destiláty a likéry firmy Fonticulus spol. s r.o.,
 • Zelenina z Rokytna od Ladislava Soukala,
 • Švestky z Podůlšan od Františka Richtera.

 

Označení místních výrobků pomáhá zviditelnit region a zhodnotit jeho turistickou atraktivnost, která je mimo jiné tvořena zdravým životním prostředím, kvalitními a šetrnými formami hospodaření, tradičními výrobky atd. To oceňují návštěvníci, ale i místní obyvatelé, kteří tak mají zároveň příležitost podpořit „svého“ výrobce. Certifikace pomáhá čelit nepůvodním produktům s pochybnou značkou „pravosti“  a „původnosti“.

Touto značkou se označují zpravidla řemeslné výrobky (např. výrobky z pleteného dřeva, slaměné výrobky, fotografie, keramika, šperky, sněžnice, krajka, sklo, nábytek, papírové obaly, apod.), potraviny a zemědělské produkty (pečivo, mléko, sýry, maso, obiloviny, víno, ovoce, zelenina, nápoje, lesní plody, ryby, med, apod.) a přírodní produkty (léčivky, bylinné čaje, rákos pro stavební účely, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, kompost, minerální voda, apod.). Značku může získat výrobek jak tradiční tak i nový, jestliže splní uvedená kritéria a certifikační komise rozhodne o jejím udělení.

Pokud máte zájem získat tuto značku pro svůj produkt nebo výrobek, nebo víte o někom kdo na území MAS Holicko (Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Holice, Horní Jelení, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Nová Ves, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Radhošť, Trusnov, Týnišťko, Uhersko, Vysoké Chvojno) něco zajímavého pěstuje nebo vyrábí. Prosím přihlaste se na tento kontakt: Ing. Michaela Kovářová (koordinátor na území MAS Holicko) -  tel.: 775 302 057, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

JEZDECKÁ STÁJ DOLNÍ JELENÍ

ČÍSLO VÝZVY: 6 (2013)

Fiche: 4 - Venkov - balzám pro města

Výše dotace: 367.199,- Kč

 

Vážení kolegové, kolegyně a přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat, na společné jednání Valné hromady, Zakladatelů a Správní rady MAS Holicko.

Jednání se koná dne 2. 12. 2015 v 15:00 hodin v zasedací síni MěÚ v Holicích. 

Předpokládaný program:

 1. Zahájení setkání
 2. Ex-post hodnocení Strategického plánu LEADER 2007 – 2013
 3. Návrh a schválení výše partnerských příspěvků na rok 2016
 4. Návrh rozpočtu MAS Holicko na rok 2016
 5. Odvolání a jmenování členů Správní rady a Dozorčí rady obecně prospěšné společnosti
 6. Odvolání a jmenování členů Programového výboru, Kontrolního výboru a Výběrové komise místního partnerství
 7. Různé
 8. Závěr

 V případě, že se nemůžete jednání zúčastnit, pošlete informaci na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na další spolupráci.

STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLADU UHERSKO + SLUŽBY

ČÍSLO VÝZVY: 5 (2013)

Fiche: 2 - Zelená pro mikropodnikatele

Výše dotace: 1.184.000,- Kč

 

Vážená paní, Vážený pane,

V současné době finišujeme tvorbu Integrované strategie a naším cílem je vybrat takové oblasti podpory, které podnikatelé, zemědělci, neziskové organizace, ale i obce z našeho území považují za nejvíce potřebné pro svůj rozvoj.

MAS Holicko bude moci svému území nabídnout dotaci z:

 • PRV – zaměřeno na zemědělce, potravináře, lesníky a ostatní mikro a malé podnikatele – alokace na období 2016 (2017) – 2023 činí 12,175 mil Kč (předběžný výpočet dle zadaného vzorce),
 • IROP – zaměřeno na obce a ZŠ – alokace na období 2016 (2017) – 2023 činí 23,332 mil Kč (předběžný výpočet dle zadaného vzorce).

Podrobný popis toho, co bude MAS Holicko ve své strategii podporovat (zaměření nových opatření) je uvedeno v příloze.

 

Pro identifikaci zájmu z území, správnému rozdělení finanční alokace, nastavení monitorovacích indikátorů a preferenčních kritérií pro výběr projektů máme v úmyslu uspořádat veřejné projednání Programových rámců Integrované strategie území MAS Holicko na období 2016 -2023. Veřejná projednání se budou konat dvě, rozdělené dle projednávaného operačního programu:

1)Veřejné projednání Programového rámce PRV, které se bude konat v úterý 20. 10. 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Holicích – zváni jsou všichni zemědělci, potravináři, lesníci, ale i všichni ostatní mikro a malí podnikatelé podnikající v nezemědělských činnostech.

2)Veřejné projednání Programového rámce IROP, které se bude konat v úterý 27. 10. 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Holicích – zváni jsou všichni starostové obcí a ředitelé ZŠ a ostatních školských zařízení.

 

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na další spolupráci.

 

Ing. Michaela Kovářová, Ředitelka společnosti

NÁKUP NOVÉ TECHNOLOGIE DO FIRMY APOLLO group cz s.r.o.

ČÍSLO VÝZVY: 6 (2013)

Fiche: 2 - Zelená pro mirkopodnikatele

Výše dotace: 75.000,- Kč

 

Na konci letošních prázdnin již tradičně prezentovala MAS Holicko svou činnost na mezinárodním agrosalonu s názvem Země živitelka v Českých Budějovicích (27. 8. - 1. 9. 2015) v rámci stánku Krajského sdružení MAS Pardubického kraje. Návštěvníkům nabídla propagační materiály MAS Pardubického kraje a představila regionální výrobky.

Veletrh je známý svými expozicemi na témata obnova a rozvoj venkova, rostlinná a živočišná výroba, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství a služby pro zemědělství.

Pavilon Z se již tradičně proměnil v Pavilon VENKOVA s prezentací Celostátní sítě pro venkov, Národní sítě Místních akčních skupin ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Národná sieť rozvoja vidieka Slovenské republiky a dalšími partnerskými organizacemi z veřejné a soukromé sféry. Svou účastí se zapojilo přes 40 místních akčních skupin z většiny krajů. Místní akční skupiny ze Slovenské republiky prezentovaly společné projekty spolupráce.

Zahájení Země živitelky v pivovarské zahradě se účastnil prezident Miloš Zeman a ministr zemědělství Marian Jurečka. Sobotní dožínky uvedl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Přijela řada tuzemských i zahraničních ministrů a výstavu si nenechali ujít ani mnozí zákonodárci a starostové. Akci využili ke schůzkám také představitelé profesních organizací.

Marian Jurečka zhodnotil letošní sklizeň obilovin jako velice dobrou. Upozornil ale, že hospodářský rok je třeba hodnotit, až je prodáno a zaplaceno. Vyzval obyvatele, aby nakupovali regionální výrobky.

Navzdory tropickému počasí se po pěti letech podařila opět překonat stotisícová hranice návštěvnosti a větší byl také zájem vystavovatelů, kteří prezentovali své regionální výrobky a služby ve venkovské tržnici, kde probíhalo vystoupení tradičního jihočeského folkloru.

Země živitelka poskytovala jako každý rok prostor pro setkávání partnerů a odborné semináře, mezi které patřil páteční odborný seminář „Podpora rozvoje venkova v ČR“, pořádaný Spolkem pro obnovu venkova České republiky ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem zemědělství. Dále se uskutečnil diskusní seminář za účasti ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky na téma „Perspektiva českého potravinářství a také seminář „Aktuality z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020“, oba byly pořádány Ministerstvem zemědělství. Doprovodným programem bylo představení a křest publikace Sdružení místních samospráv České republiky „Jak se vám líbí náš venkov? Příklady dobré praxe spolupráce obcí v místních akčních skupinách.“

Ministr zemědělství měl možnost společně s předsedou Senátu Parlamentu České republiky Milanem Štěchem zhlédnout prezentaci místních akčních skupin a dalších partnerů jako byl Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů a Společnosti mladých agrárníků ČR,  při prohlídce pavilonu Z ve čtvrtek, tak také v pátek večer při účasti na sedmém ročníku Večeru venkova, který zahájili společně s předsedou Národní sítě Místních akčních skupin ČR Václavem Pošmurným. Akce se účastnila také ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a řada dalších zástupců ministerstev, odborných organizací, jednotlivých místních akčních skupin, obcí a také přátel venkova obecně. V průběhu večera byli oceněni všechny vítězné vesnice soutěže Vesnice roku za posledních 20 let.

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JAROSLAV

ČÍSLO VÝZVY: 6 (2013)

Fiche: 1 - Volný čas aktivně

Výše dotace: 594.789,- Kč

 

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi

Please publish modules in offcanvas position.