Image

Dotační rádce

Dotace pro podnikatele v zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství

Michaela Kovářová

logolink MSMT VVV hor barva czTímto si Vás dovolím požádat o prostudování a následné zaslání Vašich připomínek k námi vytvořenému návrhu Akčního plánu MAP Holicka pro rok 2018, který vzniknul na základě výsledků zpracování strategického rámce a projednávání pracovních skupin. Jeho obsahem je návrh konkrétních kroků a projektů jež budou realizovány v roce 2018 a pomohou naplnit cíle uvedené ve strategickém rámci MAP.

Pracovní verzi dokumentu přikládám jako přílohu a nebo je ke stažení na webových stránkách MAP (úplně dole): http://holicko.cz/map-vzdelavani/strategicky-dokument.html

Veškeré připomínky, prosím, vyplňte do přiložené tabulky a zasílejte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , a to nejpozději do středy 23. 8. 2017. Do předmětu zprávy uveďte „Připomínky Akčního plánu MAP“.

Hlinsko se stalo na dva dny místem pro setkání zástupců místních akčních skupin a dalších příznivců venkova, pracujících metodou LEADER. Místní akční skupiny z České republiky, Polska, Slovenska, Gruzie, Rakouska a dalších zemí se v diskuzích vrátily k podstatě metody LEADER. Setkání sloužilo k výměně zkušeností, přátelským setkáním aktérů venkova, navázání spolupráce a představení příkladů dobré praxe ve venkovském prostoru.

Slavnostní zahájení již šestého mezinárodního setkání LeaderFEST 2017 Hlinsko aneb „Venkov tradičně i nově“ proběhlo ve středu 31. května dopoledne, přítomné přivítal předseda MAS Hlinecko, jež byla hlavní organizátorem celé akce, Ing. Martin Pavliš , otec myšlenky LeaderFESTu a zároveň předseda Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, Ing. Jiří Krist, starosta města Hlinska Miroslav Krčil, DiS. a člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov Ing. Václav Kroutil.

Po zahájení se již rozběhla programem naplánovaná vlna workshopů, diskuzí a také individuálních setkání nad aktuálními tématy hlavně vysokého zpoždění procesu schvalování Strategií komunitně vedeného místního rozvoje, Projekty spolupráce Místních akčních skupin, zkušenostmi s prvními výzvami Místních akčních skupin v Operačních programech nebo tvorbou Interních postupů, ve kterých jsou popsány lhůty, odpovědnost a postup činnosti uvnitř Místních akčních skupin.

Celou středu na Betlémě mezi roubenými chaloupkami probíhal doprovodný kulturní program v podobě jarmarečních stánků nabízejících regionální a místní produkty a výrobky Regionálních značek. Návštěvníci měli možnost vidět ukázky venkovské kultury evropských národů v podobě hudby a tance. Během dne souběžně probíhaly exkurze do skanzenu Veselý Kopec, Hlineckého muzea a galerie, zábavného parku Peklo Čertovina a Hlineckého pivovaru.

Večerní program byl zahájen rautem připraveným převážně z regionálních surovin farmářů a výrobců Pardubického kraje. Kulturní zážitek si mohli hosté užít při divadelním představení „Havlovy kraťasy“, které zahrálo Divadelní spolek GT Hlinsko. Během večera byl nakrojen dort k oslavě 10. výročí od založení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky. K poslechu i tanci hrála do pozdních nočních hodin studentská kapela Day Dreams.

Čtvrteční dopoledne zahájil aktuálními informaci v rámci Programu rozvoje venkova ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka a poděkoval za spolupráci. Dopoledne pak bylo věnováno zkušenostem s prvními výzvami Místních akčních skupin v dalších Operačních programech a  přípravě výzev z Operačního programu životního prostředí s vazbou na tematickou pracovní skupinu Ovocné stromy a krátké dodavatelské řetězce. Nechyběly ani exkurze do historické části Betléma s výkladem.

Akce byla částečně financována z Celostátní sítě pro venkov. Dalšími spolupracujícími partnery bylo město Hlinsko, zástupci místních akčních skupin Pardubického kraje, studenti gymnázia v Hlinsku, hotelové školy Bohemia v Chrudimi a další dobrovolníci.

30. 06. 2017

DNY HOLICKA 2017

O uplynulém víkendu 24. - 25. června se na prostranství před kulturním domem v Holicích konaly již tradiční oslavy našeho mikroregionu - Dny Holicka 2017. Tato dvoudenní akce nabídla mnoho kulturních akcí, sportovního vyžití i atrakcí pro děti.

V sobotu zahájil kulturní program Dnů Holicka starosta města Mgr. Ladislav Effenberk. Od 13 hodin na pódiu před kulturním domem hrál smyčcový orchestr ZUŠ Karla Malicha. Poté se zde vystřídala různá představení regionálních spolků, např. místní mateřské školy, pěvecký sbor Malicháček, taneční studio Hany Flekrové, pěvecký soubor Motýlek, dechová hudba BAŠAPA, Fit Club, Level Up (DDM), MAXI MIX. Největším „tahákem“ bylo nejspíše představení Františka Nedvěda a skupiny Tie Break. Ve večerních hodinách si bylo možné poslechnout Josefa Vágnera a Kláru Kolomazníkovou. Nedělní odpoledne bylo věnováno místním dechovým orchestrům.

Během obou dní probíhal sportovní program, kdy místní zápasili ve fotbale, nohejbale, plážovém volejbale a stolním tenise. Neděle byla určena cykloturistice. 

Po oba dny probíhal doprovodný program jako byly různé výstavy (výstava trofejí Lesního družstva Vysoké Chvojno, chovatelská výstava, výtvarná výstava na téma Dr. Emil Holub, výtvarná výstava MŠ, výstava fotografií "S čezetou po stopách Dr. E. Holuba), pouť s houpačkami nebo vyhlídkové lety vrtulníkem. V sobotu navíc probíhala prezentace místních organizací jako jsou chovatelé a hasiči.

Samozřejmě zde měla svůj stánek i MAS Holicko. I na této akci jsme propagovali svoji činnost v regionu Holicka (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, Místní akční plán rozvoje vzdělávání).

Na konci měsíce června 2017, ještě než se všichni rozjeli na prázdniny, byla schválena řídícími orgány poslední zbývající Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS (SCLLD) z území Pardubického kraje. Tím se Pardubický kraj v tomto směru dostal na první příčku v rámci celé ČR.

„Konečně můžeme říci, že po několika letech (od roku 2012) usilovné práce skončila přípravná fáze nového programovacího období EU 2014 – 2020, která spočívala v tvorbě strategií MAS pro území Pardubického kraje, jejich hodnocení jednotlivými řídícími orgány (MMR, MZE, MPSV, MŽP) a následném zapracování připomínek tak, aby strategie MAS splnily požadavky dotčených operačních programů. A teď konečně může následovat  podpora rozvoje území celého Pardubického kraje prostřednictvím výzev jednotlivých MAS, tj. podpory projektů konečných žadatelů na území MAS.“, uvedla předsedkyně Krajského sdružení MAS Pardubického kraje Ing. Michaela Kovářová.

Do tvorby strategií byla zapojena veřejnost a subjekty z území jednotlivých regionů, což znamená, že „samo území si řeklo“, co je potřeba v daném regionu zlepšit a podpořit. Díky tomu bude  939 mil. Kč získaných místními akčními skupinami v jednotlivých územích MAS jistě dobře využito.

V rámci Integrovaného operačního programu (IROP) všech 13 MAS z Pardubického kraje rozdělí v období 2017 – 2023 na svých územích 535,8 mil. Kč. Podpořené projekty se budou týkat především bezpečnosti dopravy, cyklostezek, infrastruktury školských zařízení a organizací neformálního vzdělávání, komunitních center, infrastruktury soc. služeb, sociálního podnikání, vybavení složek IZS a rekonstrukce památek.

Z Programu rozvoje venkova (PRV) MAS pro své žadatele získaly 249,7 mil. Kč, a to nejen z oblasti zemědělství a lesnictví, jak název programu napovídá, ale také pro malé venkovské nezemědělské podniky a živnostníky.

V Operačním programu zaměstnanost (OPZ) byla pro MAS Pardubického kraje vyčleněna částka 133,7 mil. Kč, a to na prorodinné aktivity, příměstské tábory, sociální služby, sociální podnikání, prostupné zaměstnávání nebo komunitní centra.

Operační program životního prostředí (OPŽP) přes MAS podpoří výsadbu dřevin v extravilánu CHKO v celkové částce 19,8 mil. Kč.

„To, zda se výše uvedené body povedlo naplnit, budeme moci zhodnotit až na konci tohoto programovacího období, tj. v roce 2023. Na druhou stranu již v tuto chvíli není pochyb o tom, že strategie MAS Pardubického kraje byly dobře připravené, čemuž napomohly profesionalita, zodpovědnost a vztah jejich personálu k regionům, stejně jako podpora ze strany Pardubického kraje v době, kdy byly díky dlouhým průtahům na počátku programového období 2014 – 2020 (pozn.: je rok 2017) MAS ohroženy na existenci. A teď již nic nebrání jejich realizaci.“ Zhodnotila několikaleté snažení místních akčních skupin v kraji dále Kovářová.

Krajské sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje

PAR 2017 A1 v2 redukce

IROP CZ RO B C RGB

Ve středu 21. 6. 2017 byl ukončen příjem žádostí o dotaci v rámci obou dvou vyhlášených výzev MAS Holicko týkajících se programového rámce IROP. Konkrétně se jednalo o opatření: Vzdělávání a Bezpečnost silničního provozu.

V rámci 1. výzvy MAS Holicko – IROP – Vzdělávání (2017) byla podána pouze 1 žádost o dotaci, která požaduje 1 162 076,10 Kč dotace. Alokace této výzvy byla 3 066 203,00 Kč, tzn. že alokace na tuto výzvu nebyla zcela vyčerpána.

V průběhu 2. výzvy MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2017) bylo podáno celkem 5 žádostí o dotaci. Celkem je v rámci těchto podaných žádostí požadováno 4 516 675,37 Kč dotace. Alokace této výzvy byla 6 365 805,00 Kč, tzn. že alokace na tuto výzvu také nebyla zcela vyčerpána.

Seznam přijatých žádostí o dotaci tvoří přílohu.

Dne 27.4.2017 se od 8:30 hod uskutečnilo v Holicích Setkání Celostátní sítě pro venkov na téma sdílení a výměna zkušeností Místních akčních skupin Pardubického kraje.

Účastníci akce (převážně manažeři MAS a zástupci SZIF) získali především praktické informace ke schvalování a administraci výzev MAS v rámci Programu rozvoje venkova 2014 -2020. Součástí programu byla také exkurze na projekt Lesního družstva z Vysokého Chvojna s názvem „Naučná stezka Viselce“. Pan ředitel lesního družstva účastníkům pověděl o realizaci projektu prostřednictvím PRV 2007 – 2013 a situací lesnictví v ČR, ale také je seznámil s mulitplikačními projekty v dané lokalitě (arboretum, zookoutek, penzion, pražírna ryb).

V odpoledních hodinách, za účasti radní Pardubického kraje Mgr. Hany Štěpánové, starosty Města Holic Mgr. Ladislava Effenberka a zástupkyně Oddělení životního prostředí a zemědělství Pardubického kraje Jaroslavy Žákové, se přítomní zástupci MAS vzájemně informovali jak o plánovaných a realizovaných výzvách v roce 2017, tak i o plánovaných akcích na území Pardubického kraje jako je LeaderFEST nebo Konference Venkov. Po skončení semináře následovala Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje.

Tímto bych Vás chtěla pozvat na seminář s názvem ŠŤASTNÝ RODIČ, ŠŤASTNÁ RODINA, který pořádá RVC Holoubek dne 3.5.2017 v Holicích.

Kurz je zaměřen na tato témata:

 • Ideální nastavení mysli, pro plné využití svého potenciálu,
 • Jak u dětí, toto ideální nastavení mysli budovat,
 • Vyhnout se nástrahám, které nám brání cítit se dobře,
 • Vytvořit své vlastní štěstí - cvičení strom štěstí

Kurz povede Sebastien Martineau (přední evropský odborník na pozitivní psychologii a embodiment) a Marcel Němcová (trenérka, koučka a konzultantka v oblasti sebepoznání, měkkých a manažerských dovedností). Proto si troufám tvrdit, že se jedná o nevšední příležitost.

Sebastien Martineau je jedním z předních odborníků na pozitivní psychologii aplikovanou na byznys v regionu střední a východní Evropy. Je to zkušený psycholog, učitel aikida a manažer britského Ministerstva obrany. Sebastien začal kariéru trenéra v roce 2005 a dnes přináší semináře a workshopy embodied leadershipu do leadership programů v Evropě. V roce 2013 byl Sebastien jedním z prvních studentů Magisterského programu „Pozitivní vedení a strategie“ na IE Business School, jeden z prvních MA celosvětově a první v Evropě, kdo začal trénovat manažery při uplatňování pozitivní psychologie pro vlastní výkon a výkonost jejich podnikání. Sebastien nadále propojuje embodiment a pozitivní psychologii, aby pomohl svým klientům dosáhnout osobní i firemní dokonalosti. Sebastien také pracuje na budování štěstí a pohody s rodinami a jednotlivci.

Účast na semináři je bezplatná. Překlad z AJ zajištěn.

V případě zájmu se prosím registrujte zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbPhhOWEFpZ5CWNw_KRDmGdceM1A-l0unYnX4vHxXTG3ZEYA/viewform?c=0&w=1 

IROP CZ RO B C RGB

Dne 19. 4. 2017 Programový výbor MAS Holicko rozhodl na svém jednání o projektech, které budou podpořeny v rámci výzvy MAS Holicko č. 2 - PRV.

V rámci této výzvy budou podpořeny všechny zaregistrované projekty, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti s kladným výsledkem. Celková schválená výše dotace činí 3.243.439,- Kč.

Seznam vybraných / nevybraných žádostí tvoří přílohu.

IROP CZ RO B C RGB

Datum vyhlášení výzvy MAS: 24.4.2017

Datum příjmu žádostí o dotaci: 24.4.2017 (od 8:00 hodin) – 21.6.2017 (do 12:00 hodin)

Podporované aktivity:

 1. Aktivita Infrastruktura základních škol
 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:

 • klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
 • budování bezbariérovosti škol;

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

 

 1. Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
 • přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání.

 

Finanční alokace: 3.066.203,- Kč

Výzva je navázána na výzvu IROP č. 68 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLDhttp://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela (na tomto odkaze jsou ke stažení pravidla pro žadatele, osnova studie proveditelnosti, apod.)

 

Průběžné informace poskytují: Vedoucí pracovník SCLLD Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon 775 302 057, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Manažer SCLLD Ing. Vendula Maříková, kontaktní telefon: 604 798 433, kontaktní e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jsou naplánována školení předkladatelů projektů, jež proběhnou:

2. 5. 2017 od 14:00 hodin ve Školícím a evakuačním centru obce Dolní Ředice (Dašická 300, Dolní Ředice),

11. 5. 2017 od 14:00 hodin na Městském úřadě v Holicích (v zasedací místnosti).

 

Konkrétní znění výzvy a její podmínky jsou dostupné zde.

Vážení kolegové, kolegyně a přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat, na společné jednání Valné hromady, Správní rady, Dozorčí rady a Kontrolního výboru MAS Holicko. Jednání se koná ve středu 7.6.2017 v 15:00 hodin v zasedací síni Městského úřadu v Holicích.

Předpokládaný program:

 1. Zahájení setkání
 2. Informace o činnosti MAS v roce 2016
 3. Informace o hospodaření MAS v roce 2016 a účetní závěrka MAS za rok 2016
 4. Informace o výsledku zprávy nezávislého auditora
 5. Výroční zpráva MAS Holicko za rok 2016
 6. Změna rozpočtu MAS Holicko na rok 2017
 7. Různé
 8. Závěr

V případě, že se nemůžete jednání zúčastnit, pošlete informaci na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi