Image

Dotační rádce

Dotace pro podnikatele v zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství

Michaela Kovářová

logolink MSMT VVV hor barva cz

MAS Holicko, která je realizátorem projektu „Společně za kvalitnějším vzděláváním na území SO ORP Holice“, ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradce Králové  pro Vás připravila sérii 4 praktických seminářů s názvem „Čtenářská a matematická gramotnost pro ZŠ“.

Na seminářích budou představeny nové metody, praktické ukázky a k dispozici budou hotové materiály využitelné v přímé výuce.

V přiložené pozvánce jsou uvedeny obsahy a termíny konání jednotlivých seminářů. Prosím o dodržení termínů pro přihlašování na jednotlivé semináře, které jsou tam také uvedeny.

Účast na seminářích je bezplatná. Drobné občerstvení zajištěno. 

IROP CZ RO B C RGB

MAS Holicko upozorňuje, že v lednu 2017 má v úmyslu vyhlásit výzvu č.1 pro příjem žádostí o dotaci v rámci programového rámce PRV. Tato informace má pouze neoficiální charakter – čekáme na schválení výzvy Státním zemědělským intervenčním fondem.

 

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy MAS: 3.1.2017

Předpokládaný termín příjmu žádostí o dotaci: 17.1.2017 – 3.2.2017

Vyhlášené Fiche:

 1. Podpora zemědělských podniků - plánovaná finanční alokace: 1.631.207,- Kč
 2. Podpora malých podniků - plánovaná finanční alokace: 1.648.569,- Kč
 3. Ochrana lesních porostů - plánovaná finanční alokace: 467.582,- Kč

Kompletní informace o jednotlivých Fichích jsou přiloženy jako příloha tohoto článku.

 

Průběžné informace poskytují: Vedoucí pracovník SCLLD Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon 775 302 057, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Manažer SCLLD Ing. Vendula Maříková, kontaktní telefon: 604 798 433, kontaktní e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Jsou naplánována školení předkladatelů projektů, jež proběhnou:

 • 11. ledna 2017 od 14:00 hodin na Městském úřadě v Holicích (v zasedací místnosti),
 • 16. ledna 2017 od 14:00 hodin na Obecním úřadě v Ostřetíně (v zasedací místnosti).

Potenciální předkladatelé projektů zde budou seznámeni se základními požadavky a specifiky pro podávání žádostí o dotaci do výzvy MAS Holicko.

Zlepšení kvality života obyvatel na venkově, propojování místních aktérů, získávání a rozdělování dotačních prostředků i podpora turistického ruchu v regionu je cílem Místních akčních skupin (MAS).  Jsou důležitým článkem komunitně vedeného místního rozvoje v České republice. S jejich pomocí se opravovaly hasičské zbrojnice, místní komunikace, knihovny, sokolovny, křížky a kapličky, stavěly spolkové domy, hřiště, muzea, rozhledny nebo naučné stezky. V letech 2007 až 2013 získaly MAS na realizaci strategických plánů rozvoje regionů z Programu rozvoje venkova (PRV) 5,3 miliardy korun. V programovacím období 2014–2020 by tato částka měla být více než trojnásobná. MAS se budou nově podílet také na budování rodinných a komunitních center, budou podporovat sociální podnikání, agroturistiku nebo regionální výrobu.

„Místní akční skupiny ale nevznikly primárně jen kvůli finančním prostředkům, které mohou rozdělovat – to je přidaná hodnota,“ říká předseda Národní sítě Místní akční skupiny ČR Václav Pošmurný. Motivací pro založení MAS, a to už od jejich vzniku v Evropě v roce 1991, je podle něj především snaha spojit partnery v regionu. MAS se pak pro ně stávají mentorem, který je vede celým procesem – poskytuje jim poradenský servis, konzultace při psaní projektů, pomáhá s jejich realizaci i zajištěním udržitelnosti, ale především je propojuje.

Činnost MASek podporuje i ministr zemědělství Marian Jurečka: „Ministerstvo zemědělství vždy podporovalo rozvoj venkovských aktivit na místní úrovni, protože pouze lidé, kteří v daném území sami žijí, mohou mít nejlepší povědomí o konkrétních potřebách jeho rozvoje a dalšího zvelebení. Právě Místní akční skupiny sdružující obce, místní podnikatele, zemědělce i další aktéry, stojí v první linii veřejných zájmů, kdy se dá něco hmatatelného ke zlepšení podmínek místních obyvatel skutečně zrealizovat. Ministerstvo zemědělství má bohaté zkušenosti s naplňováním metody Leader z minulého programovacího období a i do budoucna se jeví nabídka z Programu rozvoje venkova v tomto ohledu jako nejatraktivnější a nejlépe uchopitelná. Jsme připraveni naše působení v tomto ohledu dále vyhodnocovat a ve střednědobém horizontu ještě vylepšovat ve prospěch řešení nejpalčivějších problémů, které venkov potkávají, abychom zabránili odchodu zejména mladých lidí do měst a venkovu vrátili jeho obraz kulturního a přírodního dědictví pro celou naši společnost.“

MAS je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a státních institucí). Je založena na principech místního partnerství, jehož cílem je podpora a rozvoj venkova. Snaží se koordinovat a sjednotit zájmy obyvatel regionů, které zastupují. Komunitně vedený místní rozvoj, respektive metoda LEADER, kterou MAS uplatňují, přispívá k lepšímu zacílení podpory na potřeby daného venkovského území a k rozvoji spolupráce místních aktérů. Díky tomu jsou MAS důležitým článkem při rozdělování finančních prostředků z Evropské unie i národních zdrojů.

„Místní akční skupiny by měly výrazně přispívat k lepšímu životu v jednotlivých regionech naší republiky a díky znalosti lokálního prostředí efektivněji řešit konkrétní problémy… Místní akční skupiny tak mají skutečný potenciál naplnit smysl své existence a výrazně zlepšit konkurenceschopnost jednotlivých regionů,“ uvedla nedávno ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

V rámci svých aktivit vytváří MAS strategii rozvoje, která definuje směry, jimiž by se měl daný region vydat. Naplňovat tuto strategii se pak daří díky partnerství a spolupráci aktivních jedinců a subjektů sdružených v MAS. V programovacím období 2014–2020 se objevil nový pojem používaný pro využití metody LEADER, a to Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Také jeho nástrojem je zapojení občanů na místní úrovni do hledání odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy. Jsou shrnuty v Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), která se vztahuje k území dané MAS. Realizace těchto strategií bude financována z různých fondů – Integrovaného operačního programu (IROP), Operačního programu Zaměstnanost (OP ZAM) a Programu rozvoje venkova (PRV).

První MAS v České republice vznikly v roce 2002. V současnosti je jich 180, a to v územní působnosti 5 873 obcí, v nichž žije 6,1 milionu obyvatel, což je 58 procent populace České republiky. Činnost MAS je financována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), členských příspěvků, půjčkami, granty a úvěry krajů nebo výnosy organizace, které MAS poskytují.

Dne 7. listopadu 2016 se v Sezemicích sešla k zasedání 6. certifikační komise Kraje Pernštejnů. V komisi opět zasedli zástupci MAS (místních akčních skupin), delegáti města Pardubic a Asociace regionálních značek. Komise tentokrát hodnotila 4 nové žádosti a další 3 výrobci obhajovali své výrobky při recertifikaci.

Prvním žadatelem o certifikaci byl pardubický všeuměl, pan Aleš Kulhánek, který si nechal certifikovat své drátenické umění. Pan Kulhánek je známou osobností, jelikož formou workshopů předvádí stará řemesla na akcích po celé republice. V plejádě jeho záběru najdete kromě drátenictví i například ražbu mincí a mnohé další.

Dále byly prezentovány výrobky společnosti SejraKus. Paní Macháčková, která firmu zastupovala, podala komisi obsáhlý výklad o výrobě pochoutek, jakými jsou korbáčky a jiné pařené a nakládané sýry. Komise se tak mohla rozplývat nad různými vůněmi kořenících směsí a sýrů, které výklad doprovázely a oči se všem jen motaly ze složitého procesu splétání korbáčkových copů a pomlázek.

Třetím adeptem k certifikaci byl pan Dominik Láznička z Přelovic, který přinesl kuriozitu v podobě slunečnicového medu. Tento med je raritou, neboť se jedná o jednodruhovou pochoutku velmi specifické chuti.

Posledním nováčkem při certifikaci byla společnost Madami, která se zabývá zpracováním ovoce. Na pultech obchodů poté může zákazník nalézt skleničky s logem Madami a v nich lahody jako sirupy, pečené čaje, ovoce nakládané v medu či alkoholu a mnohé další.

V rámci certifikace prodlužovali své působení tři veteráni sdružení v tomto region povznášejícím úsilí, a to Farma Apolenka ze Spojila se svými mléčnými výrobky, pan Václavík z Dolan s blahodárným výtažkem z hlívy ústřičné zvaným Imunoprevenc a manželé Pavlisovi s Kunětickou zmrzkou. Všechny tyto tři výrobce mohli potkat návštěvníci srpnového Festivalu chutí, vůní a řemesel na zámku v Pardubicích a každý mohl okusit výjimečnou exkluzivitu jejich výrobků. Není proto vůbec s podivem, že všichni noví výrobci žadatelé získali pečeť Kraje Pernštejnů a všichni tři matadoři jednoznačně obhájili kvalitu své práce.

Ve dnech 20. a 21. října 2016 se v Litoměřicích v Ústeckém kraji uskutečnil již 8. ročník Národní konference Venkov 2016. Ta je každoročně pořádána na podporu udržitelného a soběstačného venkova. Setkávají se zde zástupci veřejného a neziskového sekto-ru, podnikatelé i zájemci ze široké veřejnosti, kteří se na jednotlivých úrovních profesně či laicky zabývají rozvojem venkova.

Hlavním tématem konference byl člověk, bez něhož venkov ztrácí význam - je třeba podpořit vzdělávání mladých lidí v oborech zemědělského, lesnického a potravinářského charakteru. Vyzdvižen byl význam rodinných farem pro rozvoj venkova, často zaznívaly otázky sociálního zemědělství. Po plenárním zasedání diskutovali účastníci konference u kulatých stolů o oblastech života obyvatel venkova, tak jak je před rokem přijal Evropský venkovský parlament. Vyslechli řadu přednášek věnovaných politice a Programu rozvoje venkova, legislativě, diskutovalo se o stavu a ochraně půdy i o způsobech jak udržet lidi na venkově.

 

Závěry konference – doporučení důležitá pro kvalitu života obyvatel venkova:

 1. Rozšířit podporu obcí a spolků v Programu rozvoje venkova.
 2. Dobrá škola – tradiční venkovské dovednosti, občanská odpovědnost, centrum obecního života, výuka lokální historie.
 3. Podpora tradiční přirozené rodiny.
 4. Všemi možnými způsoby zachycovat a chránit vodu – v krajině, v sídlech, v podzemí i na povrchu.
 5. Podporovat takové typy hospodaření subjektů, které v prostoru venkova přímo žijí a podnikají.
 6. Výchova k občanské angažovanosti začíná v rodinách a ve škole (výchova příkladem, dobrovolnictví).
 7. Spustit velký program výsadby ovocných stromů v krajině a v sídlech.
 8. Podporovat takové způsoby hospodaření na zemědělské půdě, které vedou k zlepšení její kvality.
 9. Navýšení RUD snížením mandatorních výdajů státu ve prospěch rozvoje venkova a posílení samostatnosti obcí.
 10. Posílit prestiž venkova.
 11. Zajistit nárokové financování komunitních sociálních pracovníků do všech obcí za účelem poskytování individuálních konzultací potřebným.
 12. Změnit koeficienty v rozpočtovém určení daní (RUD) s cílem odstranit extrémní rozdíly mezi jednotlivými obcemi (např. zrušení přepočítávacích koeficientů čtyřech největších měst + hazard).
 13. Posílení respektování demokratických hodnot.

Tímto bych Vás ve spolupráci s RVC Holoubek chtěla pozvat na seminář s názvem „Jak podpořit inovativní a podnikatelské myšlení (nejen) u dětí“, který se koná v úterý 22. listopadu 2016 od 15:30 do 20:00 hodin v přednáškové místnosti hotelu ERWIN JUNKER Holice (Pardubická 332, Holice).

Zjistili jsme na základě právě probíhajících rozhovorů s představiteli vzdělávacích zařízení na Holicku, že toto téma je na našich školách neprobádané a pro pedagogy těžko uchopitelné. A shodou okolností RVC Holoubek vám přináší příležitost dozvědět se jak aktivovat potenciál kreativního a inovativního myšlení, slyšet příklady ze zahraničí, naučit se vidět i jiné úhly pohledu, zkrátka načerpat inspiraci od evropské kapacity v oblasti inovací. Tématem semináře je inovativní myšlení. Na základě své zkušenosti profesionálního konzultanta u globálních firem a zároveň pochopení a podporování kreativity studentů lektor vytvořil unikátní soubor praktických aktivit pro podporu inovativního myšlení. Nebude chybět teoretické ukotvení. Účastníci semináře získají vhled do inovativního a kreativního myšlení, podívají se na příklady inovací a odvodí si užitečná pravidla. Cílem semináře je nalézt společné rysy inovací a jejich aplikovatelnost. 

Lektorem je DI(FH) Andreas Rehklau, MBA.

Působí jako kreativní ředitel INNOLABu, který před 10ti lety založil při Univerzitě v Gratzu. INNOLAB pomáhá start-upům vytvářet kreativní modely byznysu a poskytuje firmám profesionální poradenství v oblasti inovací. Ve WOIS INSTITUTE spolupracoval na vývoji nových produktů a modelů podnikání ve firmách (jak BMW, BOSCH, HILTI, SIEMENS). V průběhu celé své profesní dráhy Andreas lektoruje magisterské studenty a řídící pracovníky na několika univerzitách.

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte zde: http://zenypro.cz/2016/10/10/seminar-inovativni-mysleni/ 

Vážení kolegové, kolegyně a přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat, na společné jednání Valné hromady, Zakladatelů, Správní rady, Programového výboru, Dozorčí rady a Kontrolního výboru MAS Holicko.

Jednání se koná v úterý 29. 11. 2016 v 15:00 hodin v zasedací síni Městského úřadu v Holicích.

Předpokládaný program:

 1. Zahájení setkání
 2. Strategie CLLD
 3. Preferenční kritéria pro hodnocení projektů konečných žadatelů
 4. Směrnice MAS pro implementaci Strategie CLLD
 5. Výzvy MAS Holicko
 6. Návrh a schválení výše partnerských příspěvků na rok 2017
 7. Návrh rozpočtu MAS Holicko na rok 2017
 8. Odvolání a jmenování členů Správní rady a Dozorčí rady obecně prospěšné společnosti
 9. Odvolání a jmenování členů Programového výboru, Kontrolního výboru a Výběrové komise místního partnerství
 10. Spolupráce MAS na vzniku TO Pardubicko
 11. Různé
 12. Závěr

V případě, že se nemůžete jednání zúčastnit, pošlete informaci na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na další spolupráci.

logolink MSMT VVV hor barva cz

MAS Holicko, která je realizátorem projektu „Společně za kvalitnějším vzděláváním na území SO ORP Holice“, pro Vás připravila praktický seminář s názvem „Inkluze v ZŠ“.
Místo konání: Rodinné Integrační Centrum z.s., Prodloužená 278, 530 09 Pardubice
Termín konání: pondělí 21. 11. 2016 od 8:00 do 12:00 hodin

 

Program:
1. Předškolní vzdělávání a péče – inkluze, kvality, principy inkluze, začleňování dětí

2. Praktické ukázky práce s dětmi s poruchami autistického spektra, poruchami komunikace a sociální interakce včetně krátké prohlídky prostor Lentilky – Dětského rehabilitačního centra a školky

3. Návazná práce s rodinami s dětmi s poruchami autistického spektra v rámci sociálních služeb

 

Praktický seminář je určen pro vedení škol, pedagogy a speciální pedagogy.

Účast na semináři je bezplatná. Drobné občerstvení je zajištěno. V případě zájmu je možné zajistit i hromadnou dopravu z Holic.


Potvrďte, prosím, svoji účast nejpozději do pátku 4. 11. 2016 do 16:00 hodin na e-mail: mTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

 

Těšíme se na setkání
Ing. Michaela Kovářová, Koordinátor MAP

logolink MSMT VVV hor barva cz
MAS Holicko, která je realizátorem projektu „Společně za kvalitnějším vzděláváním na území SO ORP Holice“, pro Vás připravila workshop s názvem „Inkluze v ZŠ“.
Místo konání: Základní škola Holice, Holubova 47


Termín jednání: úterý 18. 10. 2016 od 14:00 do 16:00 hodin

Program:
1. Aktuální informace na téma inkluze z pohledu pedagogicko-psychologické poradny
2. Co dělta, když mám ve třídě lehce mentálně postižené dítě?

Workshop je určen pro vedení škol, pedagogy a speciální pedagogy.

Účast na workshopu je bezplatná. Drobné občerstvení je zajištěno.


Potvrďte, prosím, svoji účast nejpozději do pátku 14. 10. 2016 do 16:00 hodin na e-mail: mTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Těšíme se na setkání
Ing. Michaela Kovářová, Koordinátor MAP

Vážení kolegové, kolegyně a přátelé,

chtěli bychom Vás informovat o vydání nového Zpravodaje MAS Holicko č. 1/2016. Toto číslo stejně jako ty předchozí je zveřejněno na našich internetových stránkách v sekci DOKUMENTY / ZPRAVODAJ MAS Holicko.

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi