Image

Dotační rádce

Dotace pro podnikatele v zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství

Michaela Kovářová

Zveme Vás na akci Dny Holicka 2015, která se uskuteční o víkendu 20. - 21. června 2015 v prostranství před kulutrním domem v Holicích. 

Tato dvoudenní akce nabídne přemíru kulturních akcí, sportovního vyžití, ale i atrakcí pro děti. Akce se bude účastnit i MAS Holicko, která kromě propagace své činnosti, poskytne zábavu pro děti, kteří rádi malují. Ve svém stánku uspořádáme výstavu uměleckých děl malých návštěvníků. Každé výtvarné dílo bude odměněno.

 

Evropská komise schválila OP Rybářství 2014 - 2020, který připravilo Ministerstvo zemědělství. Čeští produkční rybáři z něj budou v příštích šesti letech čerpat dotace například na zařízení pro chov ryb nebo modernizaci a výstavbu zpracoven ryb.

Tuzemští rybáři a producenti ryb budou čerpat dotace z Evropského námořního a rybářského fondu prostřednictvím OP Rybářství, který České republice odsouhlasila Evropská komise.

OP Rybářství 2014 – 2020 je zacílen mimo jiné také na rozvoj rybářské turistiky, zpracovávání údajů o akvakultuře a efektivnější sledovatelnost ryb a rybích produktů. Bude možné také žádat o dotaci na rozšíření, modernizaci a výstavbu zpracoven ryb, například na zařízení pro vlastní zpracování ryb, finální úpravu, balení a značení výrobku. Výrazným posunem oproti OP Rybářství 2007 - 2013 je rozsáhlejší podpora recirkulačních zařízení a průtočných systémů pro chov ryb, které zajistí vyšší produkci a rovnoměrné dodávky ryb na trh po celý rok.

O první dotace například na investice do akvakultury nebo nákup recirkulačního zařízení pro chov ryb mohou rybáři požádat v říjnu 2015.

 

Oficiální odkaz na webové stránky OP Rybářství 2014 - 2020: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/

 

V případě, že byste měli zájem o dotaci z tohoto programu, tak se obraťte na ředitelku MAS Holicko Ing. Michaelu Kovářovou, tel.: 775 302 057, e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Náš tým Vám rád pomůže se zpracováním a kompletací žádosti o dotaci.

Evropská komise dne 4. 6. 2015 schválila Integrovaný regionální operační program, který přinese do České republiky v příštích letech investice ve výši přibližně 4,64 mld. EUR pro nové programové období 2014–2020. Jedná se o sedmý schválený program v pořadí. Projektové žádosti bude možné podávat od druhé poloviny roku 2015 s postupně vyhlašovanými výzvami. Program bude řízen Ministerstvem pro místní rozvoj.

Hlavním cílem Integrovaného regionálního operačního programu je podpora regionální konkurenceschopnosti, vyváženého rozvoje území České republiky a zlepšení kvality života obyvatel. Potřeba směřovat podporu do oslabených regionů je umocňována trendem posledních let, kdy životní úroveň a ekonomický rozvoj v některých částech České republiky i vlivem nedávné ekonomické krize stagnovaly či dokonce klesaly.

Integrovaný regionální operační program je rozdělený do čtyř hlavních oblastí. Zahrnuje široké spektrum aktivit: dopravní infrastrukturu a obslužnost, sociální problematiku, zdravotnictví, vzdělávání, kulturu, e-government, energetické úspory v oblasti bydlení, územní dokumentaci obcí a další. Je financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Oficiální odkaz na webové stránky IROP 2014 - 2020: http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana

 

V případě, že byste měli zájem o dotaci z tohoto programu, tak se obraťte na ředitelku MAS Holicko Ing. Michaelu Kovářovou, tel.: 775 302 057, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Náš tým Vám rád pomůže se zpracováním a kompletací žádosti o dotaci.

Vážení kolegové, kolegyně a přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat, na společné jednání Valné hromady a Správní rady MAS Holicko.

Jednání se koná dne 29. 6. 2015 v 15:00 hodin v zasedací síni Městského úřadu v Holicích. 

Předpokládaný program:

 1. Zahájení setkání
 2. Seznámení s průběhem administrace Žádosti o standardizaci
 3. Změna statutu MAS Holicko
 4. Volby do orgánů místního partnerství (Programový výbor, Kontrolní výbor a Výběrová komise)
 5. Různé
 6. Závěr

 V případě, že se nemůžete jednání zúčastnit, pošlete informaci na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na další spolupráci.

Zjišťování potřeb území, pro jeho další rozvoj a příprava strategie probíhali nejprve v rámci jednání orgánů MAS, a to jak valných hromad, tak i ostatních orgánů (správní rada, dozorčí rada, programová a výběrová komise). 

Protože ale toto nestačilo, byla na začátku roku 2014 ustanovena pracovní skupina pro tvorbu SCLLD, jejímž cílem bylo posoudit analytické podklady a především výstupy dotazníkových šetření a diskusních skupin.Výsledkem práce pracovní skupiny bylo definování vize MAS, stanovení klíčových aktivit rozvoje území Holicka včetně jejich cílů a seznamu možných záměrů (aktivit, řešení), určení priorit a monitorovacích indikátorů a prvotní návrh finančního plánu SCLLD.

 

Pracovní skupina pro tvorbu SCLLD byla tvořena celkem 9 členy, mezi kterými byli zástupci všech zájmových skupin. Jedná se následující osoby:

 • Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města Holic – zájmová skupina: Místní samospráva a svazky obcí
 • Lukáš Horský, Tělocvičná jednota SOKOL Holice – zájmová skupina: Volnočasové aktivity a spolkový život,
 • Ing. Josef Kušička, Český hudební tábor mládeže, o.p.s. – zájmová skupina: Volnočasové aktivity a spolkový život,
 • Mgr. Jiří Pitaš, SKP-CENTRUM, o.p.s. – zájmová skupina: Vzdělávání, sociální a zdravotnické služby,
 • Jiří Voborník, Lesní družstvo Vysoké Chvojno, s.r.o. – zájmová skupina: Zemědělství, lesnictví, potravinářství, rybářství,
 • Ing. Jindřich Hemer – zájmová skupina: Zemědělství, lesnictví, potravinářství, rybářství,
 • Ing. Darina Götzlová – zájmová skupina: Podnikání v ostatních oblastech,
 • Vladislava Mašková – zájmová skupina: Cestovní ruch,
 • Michal Kurka – zájmová skupina: Životní prostředí.

 

Operativně byli zapojeni také všichni ostatní partneři MAS Holicko, zástupci obcí začleněných ve správním území MAS Holicko, zástupci podnikatelské sféry, zemědělských podnikatelů, škol, poskytovatelů sociálních služeb i ostatních neziskových organizací.

Při ustanovení pracovní skupiny bylo dbáno toho, aby v pracovní skupině byli zastoupeni odborníci – praktici i teoretici a aby skupina byla schopna vzájemné oponentury. Pro každé jednání pracovní skupiny byl určen facilitátor a zapisovatel. Výstupy z činnosti pracovní skupiny jsou zapracovány ve strategické části dokumentu.

 

VÝSTUPY:

 


PROJEDNÁVÁNÍ SCLLD V RÁMCI ORGÁNŮ MAS HOLICKO V LETECH 2012 – 2013 (před ustanovením Pracovní skupiny pro tvorbu SCLLD):

 

- Harmonogram činností integrované strategie území MAS Holicko

- Informace o postupu vyjednávání v rámci příprav operačních programů

 

- Připomínkování zjištěných výsledků z diskusních skupin a dotazníkového šetření k nové rozvojové strategii

 

- Harmonogram činností integrované strategie území MAS Holicko

 

- Dotační politika po roce 2013 – komunitně vedený místní rozvoj metodou LEADER

- Integrovaná strategie rozvoje území MAS Holicko


IROP CZ RO B C RGB

Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko prošla také veřejným projednáváním a připomínkováním.

 

ZVEŘEJNĚNÍ 3. PRACOVNÍ VERZE SCLLD

 Dne 21.12.2015 byl na webových stránkách MAS Holicko zveřejněn 3. pracovní návrh SCLLD.

Oproti původnímu návrhu struktura dokumentu již plně odráží požadavky metodických pokynů a doporučení pro tvorbu SCLLD. A samozřejmě jsou doplněny veškeré obdržené připomínky, které byly kladně vypořádány.

 Veškeré připomínky, podněty a náměty byly následně vypořádány.

 


VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ

Veřejná projednání programových rámců se konala dvě, rozdělené dle projednávaného operačního programu:

 • veřejné projednání programového rámce PRV, které se konalo dne 20. 10. 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Holicích - jednání bylo určeno pro zemědělce, potravináře, lesníky, a ostatní mikro a malé podnikatele podnikající v nezemědělských činnostech.
 • veřejné projednání programového rámce IROP, které se konalo dne 27. 10. 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Holicích - jednání bylo určeno pro starosty obcí a ředitele ZŠ a ostatních školských zařízení.

Předmětem obou jednání byla identifikace zájmu z území, správné rozdělení finanční alokace, nastavení monitorovacích indikátorů a preferenčních kritérií pro výběr projektů.

 

 


ZVEŘEJNĚNÍ 2. PRACOVNÍ VERZE PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ SCLLD

Dne 12.10.2015 byla na webových stránkách MAS Holicko zveřejněna 2. pracovní verze programových rámců.

V rámci tohoto dokumentu byly doplněny obdržené připomínky z předchozí verze programových rámců.

 

 


ZVEŘEJNĚNÍ 1. PRACOVNÍ VERZE pROGRAMOVÝCH RÁMCŮ SCLLD

Dne 2.7.2015 byla na webových stránkách MAS Holicko zveřejněna 1. pracovní verze programových rámců. Konkrétně se jednalo o programové rámce pro IROP a pro PRV. Cílem bylo získat informace o tom, jaké projektové záměry se v podporovatelných oblastech (na základě schválených operačních programů) na území MAS Holicko připravují.

Místní aktéři mohli své připomínky a náměty posílat jednak e-mailem nebo bylo možné si domluvit s manažerkou MAS osobní konzultaci.

 

 


 ZVEŘEJNĚNÍ 2. PRACOVNÍ VERZE SCLLD

 Dne 24.11.2014 byl na webových stránkách MAS Holicko zveřejněn 2. pracovní návrh SCLLD.

Oproti původnímu návrhu je jednak na několika místech doplněn samotný text, jednak zlepšena formální stránka (kompletace příloh, přehlednost, hierarchická struktura a hypertextový obsah atd.). A samozřejmě jsou doplněny obdržené připomínky, které byly kladně vypořádány.

 Veškeré připomínky, podněty a náměty byly následně vypořádány.

 

 


 VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SCLLD 29. 10. 2014 V HOLICÍCH

Dne 29. 10. 2014 se v zasedací místnosti (2. patro) Městského úřadu v Holicích od 15:00 hodin konalo veřejné projednávání 1. pracovní verze SCLLD.  Předmětem jednání bylo představení výsledků strategie a diskuse nad navrženou strategickou částí. 

 

  


 ZVEŘEJNĚNÍ 1. PRACOVNÍ VERZE SCLLD

Od 14. 10. 2014 do 7. 11. 2014 byla na webových stránkách MAS Holicko zveřejněna 1. pracovní verze SCLLD. Jednalo se o pracovní verzi úvodní, analytické a strategické části, která byla určena k široké a otevřené diskusi odborníků, občanů i organizací v území, s cílem připravit ucelený rozvojový a strategický dokument, založený na společně zvážených, projednaných a uznaných prioritách rozvoje území MAS Holicko, o.p.s.

Veškeré připomínky, podněty a náměty byly následně vypořádány.


IROP CZ RO B C RGB

Všichni aktéři území (starostové jednotlivých obcí, svazky obcí, ředitelé škol, poskytovatelé sociálních služeb, další neziskové organizace, podnikatelé, zemědělci) byli osloveni formou dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zmapovat projektové záměry na území MAS Holicko v období 2014 – 2020.

Průzkum na území MAS Holicka probíhal nepřetržitě během celého období zpracovávání SCLLD. Cílová skupina měla možnost zapojení do průzkumu dvěma způsoby. A to prostřednictvím:

 • elektronického formuláře, rozeslaného prostřednictvím e-mailu nebo vyvěšeného na webových stránkách MAS Holicko (zde, zde),

 

Vyplněné dotazníky jsou uloženy v kanceláři MAS Holicko.

Díky tomuto šetření MAS Holicko zjistila absorpční kapacitu svého území v programovém období 2014 – 2020. Výsledek analýzy posloužil také jako vodítko při nastavování finančního plánu a hodnot monitorovacích indikátorů SCLLD.

 

VÝSTUPY:

 


IROP CZ RO B C RGB

Vážená paní, Vážený pane,

Dovolujeme si Vás oslovit s dotazníkem, jehož cílem je zjistit projektové záměry, které byste chtěli zrealizovat z finančních prostředků evropských i národních dotačních programů, a to v období 2014—2020.


V současné době se připravujeme pro období 2014—2020 a naším cílem je vybrat takové oblasti podpory, které neziskové organizace, podnikatelé i obce z našeho území považují za nejvíce potřebné pro svůj rozvoj. Tento dokument má být komplexní, pokud v něm některý okruh projektových záměrů bude chybět, bude velmi obtížné na tyto záměry získat finanční podporu, protože nebudou podepřeny dokumentem. Proto je dobré do strategie zahrnout vše, i s rizikem toho, že nebude vše realizováno, než to v budoucnosti postrádat a těžko hledat možnosti, jak finanční prostředky získat.


Uvědomujeme si, že Vaše projektové záměry jsou Vaším důležitým majetkem a proto všechny zaslané informace podléhají pod ochranu osobních údajů a budou využity výhradně v OBECNÉ ROVINĚ pro přípravu Strategie MAS Holicko, o.p.s.!

V případě Vašeho zájmu Vám nabízíme možnost osobní konzultace, bližšího seznámení s aktivitami organizace a možnostmi zapojen í do její činnosti jak z pohledu člena, tak příjemce dotace. Bližší informace podá Ředitelka MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová, tel.: 775 302 057, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Dotazník ke stažení zde

05. 06. 2015

Diskusní skupiny

Kvalitativní výzkum směřování integrované strategie území MAS Holicko probíhal formou skupinových diskusí s občany a starosty jednotlivých obcí na území MAS Holicko, přičemž tato aktivita podpořila a objasnila výsledky předcházejícího dotazníkového šetření..

Setkání probíhala v období 23. 1. 2013 – 20. 2. 2013. Byli osloveni starostové všech obcí na území MAS Holicko, přičemž záleželo vždy na ochotě jednotlivých zástupců veřejné správy a také na zhodnocení reálné situace ohledně uskutečnění diskusní skupiny v dané obci. Na území MAS se nachází celkem 16 obcí, přičemž se konalo celkem 8 diskusních skupin v 8 obcích.

Diskusní skupiny se uskutečnily za účelem podpoření a objasnění výsledků získaných z dotazníkového šetření. Výzkumné otázky byly sestaveny tak, aby umožnily získat relevantní informace navazující právě na toto šetření. Byly tedy rozděleny do těchto oblastí: Obnova občanské vybavenosti, Vzdělání a pracovní příležitosti, Dopravní a technická infrastruktura, Podpora cestovního ruchu, Životní prostředí, Podnikání a zemědělství. Výzkumné otázky kladli dva výzkumníci, kteří se navzájem doplňovali. Výhodou diskusních skupin bylo velké množství kvalitních dat od skupiny osob, okamžité zjištění souhlasu či nesouhlasu s určitou oblastí rozvoje, zároveň však práce ve skupině jevila známky náročnosti jak časové, tak organizační, kdy mnohdy bylo nutné chod diskusní skupiny směřovat zpět k předem stanoveným otázkám.

Z každé diskusní skupiny byla vytvořena audionahrávka, podrobný zápis, prezenční listina a v některých případech, dle souhlasu zúčastněných osob, i fotodokumentace.

Jednání diskusních skupin bylo vedeno facilitátorem, který řídil samotná jednání a zajišťoval dodržování pravidel jednání. Na vedení diskusních skupin měla MAS Holicko zajištěného odborného dodavatele, kterým byla firma Benepal a.s. 

 

Výstupy:

 


IROP CZ RO B C RGB

Kvantitativní výzkum směřování integrované strategie území MAS Holicko probíhal formou dotazníkového šetření, na jehož základě byly určeny základní směry a cíle v rozvoji území MAS Holicko. 

Snahou bylo zpřístupnit tento dotazník co nejvyššímu počtu obyvatel, proto bylo zvoleno několik forem oslovení občanů a subjektů na území MAS Holicko. Byla stanovena cílová skupina „Občané Holicka“, která byla oslovena jedním samostatným dotazníkem, přičemž vyjádřit se v tomto typu výzkumu měl opravdu každý. Průzkum na území MAS Holicka probíhal od 1. 12. 2012 do 28. 2. 2013. Cílová skupina měla možnost zapojení do průzkumu dvěma způsoby.

A to prostřednictvím:

 • tištěného dotazníku (distribuce k cílové skupině proběhla díky starostům jednotlivých obcí, částečně na diskusních skupinách, na školeních k 5. výzvě MAS Holicko a Zpravodaje MAS Holicko 1/2013).

  

Předmětem šetření dotazníku byly potřeby občanů žijících na území MAS Holicko a jejich názory na budoucí rozvoj regionu. Dotazníky byly určeny všem věkovým skupinám občanů. Otázky byly směřovány na zjištění základního profilu respondenta a následně směřovány do šesti zásadních oblastí veřejného života: Obnova občanské vybavenosti, Vzdělání a pracovní příležitosti, Dopravní a technická infrastruktura, Podpora cestovního ruchu, Životní prostředí, Podnikání a zemědělství. V oblastech veřejného života měli občané možnost vyjádřit svůj názor neomezeně ke všem bodům. Mimo jiné měl každý respondent možnost vyjádřit se v závěru dotazníku individuálně dle vlastního názoru k návrhům, které v dotazníku nezazněly.

  

Celkově bylo distribuováno fyzicky 300 dotazníků prostřednictvím tištěného zpravodaje MAS Holicko a dalších přibližně 100 ks prostřednictvím přímého kontaktu se zástupci jednotlivých obcí, na školeních a zasedáních. Elektronicky byl dotazník rozeslán e-mailem a vyvěšen na webových stránkách MAS Holicko, u tohoto typu distribuce není možno zjistit počet distribuovaných kusů. 

Vyplněné dotazníky jsou uloženy v kanceláři MAS Holicko.

VÝSTUPY:

 


IROP CZ RO B C RGB

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi