Image

Dotační rádce

Dotace pro podnikatele v zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství

Michaela Kovářová

KADEŘNICKÝ SALON KRISTÝNA DVOŘÁKOVÁ

Číslo výzvy: 3 (2011)

Fiche: 2 - Zelená pro mikropodnikatele

Výše dotace: 67.696,- Kč

29. 10. 2012

WELLNESS HOLICE

WELLNESS HOLICE

Číslo výzvy: 2 (2010)

Fiche: 2 - Zelená pro mikropodnikatele

Výše dotace: 1.200.000,- Kč

NAUČNÁ STEZKA "VISELCE"

Číslo výzvy: 2 (2010)

Fiche: 5 - Les a příroda pro lidi

Výše dotace: 171.545,- Kč

MODERNIZACE POVRCHU VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ BÝŠŤ

Číslo výzvy: 2 (2010)

Fiche: 1 - Volný čas aktivně

Výše dotace: 1.115.213,- Kč

SRDCE TRUSNOVA - REKONSTRUKCE BUDOVY BÝVALÉ OBECNÍ ŠKOLY, VYTVOŘENÍ VOLNOČASOVÉHO SPOLKOVÉHO CENTRA

Číslo výzvy: 1 (2009)

Fiche: 1 - Volný čas aktivně

Výše dotace: 1.510.650,- Kč

DĚTSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ HOLICE - ROVEŇSKO

Číslo výzvy: 1 (2009)

Fiche: 1 - Volný čas aktivně

Výše dotace: 452.737,- Kč

STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HORNÍM JELENÍ

Číslo výzvy: 1 (2009)

Fiche: 1 - Volný čas aktivně

Výše dotace: 729.312,- Kč

 

Místní akční skupina Holicko o.p.s. vznikla v roce 2007 za účelem rozvoje území Holicka, a to nejen na úrovni obcí, ale i na základě zapojení dalších subjektů regionu jako jsou podnikatelé, neziskové organizace a aktivní občané. Jejím hlavním cílem je rozvíjet region prostřednictvím podpory projektů, které vybírají právě lidé, kteří v regionu žijí, kteří jej znají a vědí, co region potřebuje.

Statutárním orgánem je Ředitel společnosti. Dalšími orgány společnosti jsou Správní rada a Dozorčí rada. Za účelem naplňování zásad stanovených pro činnost MAS byla zřízena organizační složka společnosti s názvem Místní partnerství, která vznikla na základě smlouvy mezi partnery MAS a obecně prospěšnou společností. 


ZAKLÁDACÍ LISTINA MAS HOLICKO

 


STATUT MAS HOLICKO

 


ORGANIZAČNÍ ŘÁD

27. 10. 2012

FICHE

MAS Holicko svou činností usiluje o naplnění Strategie rozvoje území Holicka. Tato strategie je koncentrovanou výsečí prioritních cílů veřejné správy a podnikatelů nejen v zemědělství, které by měly nastartovat udržitelný rozvoj a image holického venkova. Jeho cíle a priority jsou naplňovány prostřednictvím realizace projektů z programu LEADER v rámci následujících 5 Fichí:

 

 

 


FICHE 1 - VOLNÝ ČAS AKTIVNĚ

Fiche je určena pro veřejný sektor (obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, církve) za účelem obnovy, modernizace, vybavení, výjimečně i novostaveb zařízení (ideálně vícefunkčních) pro kulturu, společenské využití, spolkovou činnost a sport. Cílem je zvýšit možnosti kulturního, společenského a sportovního vyžití a spolkovou činnost pro rostoucí počet obyvatel regionu a zvýšit tak jejich kvalitu života a udržet je zde. 

  


FICHE 2 - ZELENÁ PRO MIKROPODNIKATELE

Jedná se o pobídku nezemědělským podnikatelům kategorie mikropodniku, včetně začínajících, kteří budou upřednostněni. Předmětem fiche jsou investice na přebudování stávajících objektů (rekonstrukce, modernizace, přístavba), event. i novostavby, dále investice do modernizace a pořízení nového vybavení a technologií provozoven mikropodniků. Cílem je zvýšit rozvoj mikropodniků v oblasti drobné výroby a služeb a snížit tak podíl obyvatel dojíždějících za prací do měst mimo region. Drobné podniky na venkově představují většinou zaměstnání pro celé rodiny a Holicko je díky své poloze výjimečné i zajímavým odbytem výrobků a služeb nejen pro místní obyvatele, ale také pro okolní města.

  


FICHE 3 - HOLICKO - KRAJ CEST A EMILA HOLUBA

Fiche je určena pro veřejný sektor (obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, zemědělci a podnikatelé v cestovním ruchu) k doplnění sítě cest, cyklotras a hippostezek, které cíleně propojí místa přírodních zajímavostí, památek a kuriozit a zejména místa agroturistické nabídky. Síť bude doprovázena cílenou drobnou turistickou architekturou a značením tohoto druhu nabídky (odpočívadla, informační tabule, směrovky, dětské prolézačky), v jejímž podtextu bude génius loci Holicka - cestovatel Dr. Emil Holub a také přírodní zajímavosti a památky. Součástí fiche je také obnova a turistické dovybavení památek a turistických zajímavostí regionu. Cílem je zlepšit infrastrukturu pro příměstskou rekreaci a cestovní ruch a v synergii s fichí agroturistických podnikatelských služeb "Venkov - balzám pro města" přivést na Holicko více návštěvníků, kteří zvýší příjmy a zaměstnanost obyvatel venkova.

  


FICHE 4 - VENKOV - BALZÁM PRO MĚSTA

Jedná se o pobídku zemědělským podnikatelům a podnikatelům v cestovním ruchu za účelem vybudování zařízení pro nabídku agroturistických služeb (ubytování v soukromí, agropenzion, práce na statku, občerstvení, ukázka výroby a prodej místních produktů, jízda na koni, rodinný pivovar apod.). Cílem je rozšířit nabídku agroturistických služeb v regionu na síti cíleně propagovaných venkovských tras a přilákat tak do území více návštěvníků, kteří rozšíří příjmy zejména zemědělských podnikatelů a vytvoří nové pracovní příležitosti nejen pro jejich rodiny. 

  


FICHE 5 - LES A PŘÍRODA PRO LIDI

Předmětem fiche je umožnit vlastníkům a subjektům hospodařícím v lese a přírodních chráněných lokalitách a zajímavých územích, usměrnění a zatraktivnění jeho rekreačního využití v koordinaci s hospodářským využitím lesa. Podporováno bude značení a úprava cest a výstavba doplňkové architektury a odpočívadel (tělocvičny v přírodě, informační a naučné tabule, rozvoj arboreta, farmářský koutek atd.). To vše v návaznosti na síť fiche Holicko - kraj cest a Emila Holuba a na síť agroturistikách služeb Venkov - balzám pro města. Cílem je zpřístupnit a zatraktivnit obrovskou lesní plochu návštěvníkům jako cíl výletů, procházek, regenerace sil a poučení.

 Statutárním orgánem je Ředitel společnosti. Dalšími orgány obecně prospěšné společnosti jsou Správní rada a Dozorčí rada.

  


ŘEDITEL SPOLEČNOSTI

Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

Složení k 1. 6. 2011:

Ředitelka MAS Holicko, o.p.s.: Ing. Michaela Kovářová

 


SPRÁVNÍ RADA

Správní rada rozhoduje o veškeré činnosti společnosti a o použití jejích finančních prostředků. 

Složení k 12.12.2023:

  Sektor působnosti: Zájmová skupina:
Předseda: Mgr. Ondřej Výborný Veřejný sektor Místní samospráva a svazky obcí
Členové: Mgr. Jana Koudelová Neziskový sektor Volnočasové aktivity a spolkový život
  Vladislava Mašková FO - podnikatel  Cestovní ruch
  Ing. Jindřich Hemer FO - nepodnikající Zemědělství, lesnictví, potravinářství a rybářství
  Ing. Josef Kušička Neziskový sektor Volnočasové aktivity a spolkový život
  Ing. Jiří Kosel Veřejný sektor Místní samospráva a svazky obcí

                                                                                                                        


DOZORČÍ RADA

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, která je určena pro kontrolu a hodnocení činnosti obecně prospěšné spolenosti.

Složení k 12.12.2023:

    Sektor působnosti: Zájmová skupina:
Předseda:  Petr Tupec Veřejný sektor Místní samospráva a svazky obcí
Členové: Jaroslava Píšová FO - nepodnikající Cestovní ruch
  Ing. Miloš Horák Veřejný sektor Místní samospráva a svazky obcí

                           


ZAKLADATELÉ SPOLEČNOSTI

Zakladatelé založili obecně prospěšnou společnost, jmenují a odvolávají členy Správní a Dozorčí rady.

Složení k 27.11.2019:

Zakladatelé MAS Holicko, o.p.s: Obec Horní Ředice
Ing. David Novák 
Město Horní Jelení
Město Holice 
  Obec Dolní Roveň
  Obec Ostřetín
  Obec Býšť
  Zemědělská společnost Ostřetín, a.s.
  Obec Jaroslav
  "Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o."
  Vladislava Mašková

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi