Image

Projekty a aktivity MAS Holicko

Zájmové vzdělávání nás baví!

Michaela Kovářová

05. 06. 2015

Diskusní skupiny

Kvalitativní výzkum směřování integrované strategie území MAS Holicko probíhal formou skupinových diskusí s občany a starosty jednotlivých obcí na území MAS Holicko, přičemž tato aktivita podpořila a objasnila výsledky předcházejícího dotazníkového šetření..

Setkání probíhala v období 23. 1. 2013 – 20. 2. 2013. Byli osloveni starostové všech obcí na území MAS Holicko, přičemž záleželo vždy na ochotě jednotlivých zástupců veřejné správy a také na zhodnocení reálné situace ohledně uskutečnění diskusní skupiny v dané obci. Na území MAS se nachází celkem 16 obcí, přičemž se konalo celkem 8 diskusních skupin v 8 obcích.

Diskusní skupiny se uskutečnily za účelem podpoření a objasnění výsledků získaných z dotazníkového šetření. Výzkumné otázky byly sestaveny tak, aby umožnily získat relevantní informace navazující právě na toto šetření. Byly tedy rozděleny do těchto oblastí: Obnova občanské vybavenosti, Vzdělání a pracovní příležitosti, Dopravní a technická infrastruktura, Podpora cestovního ruchu, Životní prostředí, Podnikání a zemědělství. Výzkumné otázky kladli dva výzkumníci, kteří se navzájem doplňovali. Výhodou diskusních skupin bylo velké množství kvalitních dat od skupiny osob, okamžité zjištění souhlasu či nesouhlasu s určitou oblastí rozvoje, zároveň však práce ve skupině jevila známky náročnosti jak časové, tak organizační, kdy mnohdy bylo nutné chod diskusní skupiny směřovat zpět k předem stanoveným otázkám.

Z každé diskusní skupiny byla vytvořena audionahrávka, podrobný zápis, prezenční listina a v některých případech, dle souhlasu zúčastněných osob, i fotodokumentace.

Jednání diskusních skupin bylo vedeno facilitátorem, který řídil samotná jednání a zajišťoval dodržování pravidel jednání. Na vedení diskusních skupin měla MAS Holicko zajištěného odborného dodavatele, kterým byla firma Benepal a.s. 

 

Výstupy:

 


IROP CZ RO B C RGB

Kvantitativní výzkum směřování integrované strategie území MAS Holicko probíhal formou dotazníkového šetření, na jehož základě byly určeny základní směry a cíle v rozvoji území MAS Holicko. 

Snahou bylo zpřístupnit tento dotazník co nejvyššímu počtu obyvatel, proto bylo zvoleno několik forem oslovení občanů a subjektů na území MAS Holicko. Byla stanovena cílová skupina „Občané Holicka“, která byla oslovena jedním samostatným dotazníkem, přičemž vyjádřit se v tomto typu výzkumu měl opravdu každý. Průzkum na území MAS Holicka probíhal od 1. 12. 2012 do 28. 2. 2013. Cílová skupina měla možnost zapojení do průzkumu dvěma způsoby.

A to prostřednictvím:

 • tištěného dotazníku (distribuce k cílové skupině proběhla díky starostům jednotlivých obcí, částečně na diskusních skupinách, na školeních k 5. výzvě MAS Holicko a Zpravodaje MAS Holicko 1/2013).

  

Předmětem šetření dotazníku byly potřeby občanů žijících na území MAS Holicko a jejich názory na budoucí rozvoj regionu. Dotazníky byly určeny všem věkovým skupinám občanů. Otázky byly směřovány na zjištění základního profilu respondenta a následně směřovány do šesti zásadních oblastí veřejného života: Obnova občanské vybavenosti, Vzdělání a pracovní příležitosti, Dopravní a technická infrastruktura, Podpora cestovního ruchu, Životní prostředí, Podnikání a zemědělství. V oblastech veřejného života měli občané možnost vyjádřit svůj názor neomezeně ke všem bodům. Mimo jiné měl každý respondent možnost vyjádřit se v závěru dotazníku individuálně dle vlastního názoru k návrhům, které v dotazníku nezazněly.

  

Celkově bylo distribuováno fyzicky 300 dotazníků prostřednictvím tištěného zpravodaje MAS Holicko a dalších přibližně 100 ks prostřednictvím přímého kontaktu se zástupci jednotlivých obcí, na školeních a zasedáních. Elektronicky byl dotazník rozeslán e-mailem a vyvěšen na webových stránkách MAS Holicko, u tohoto typu distribuce není možno zjistit počet distribuovaných kusů. 

Vyplněné dotazníky jsou uloženy v kanceláři MAS Holicko.

VÝSTUPY:

 


IROP CZ RO B C RGB

IROP CZ RO B C RGB

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je metoda pro zapojení partnerů na místní úrovni, včetně občanské společnosti a místních ekonomických subjektů při vytváření a provádění místních integrovaných strategií, které pomáhají v daném území a společenství vytvořit přechod k udržitelnější budoucnosti.

Může být velmi účinným nástrojem k novým, efektivnějším a udržitelnějším, formám hospodářského i sociálního rozvoje a ochrany životního prostředí. Postupy by měly být v souladu se Strategií Evropa 20203 .

 

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je:

 • zaměřen na konkrétní subregionální území – území MAS,
 • zapojením místních akčních skupin složených ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy, v nichž na rozhodovací úrovni ani veřejné orgány definované podle vnitrostátních předpisů ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavují více než 49 % hlasovacích práv,
 • uskutečňován na základě integrovaných a víceodvětvových strategií komunitně vedeného místního rozvoje zaměřených na dotčenou oblast,
 • koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případně spolupráci.

 

Veřejnost a subjekty působící na území MAS Holicko se mohli do přípravy strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) zapojit několika způsoby:

 • vyplnění dotazníků,
 • účast na diskusních skupinách,
 • účast v pracovní skupině pro tvorbu SCLLD,
 • účast na veřejných projednáváních strategie,
 • konzultace s manažerem MAS,
 • zasílání podmětů e-mailem.

 

Příprava strategie (SCLLD) ze strany veřejnosti probíhala na území MAS Holice v následujících krocích:

Mapování potřeb území formou DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ,

Mapování potřeb území formou DISKUSNÍCH SKUPIN,

ZJIŠŤOVÁNÍ ABSORPČNÍ KAPACITY ÚZEMÍ formou dotazníkového šetření,

Jednání PRACOVNÍ SKUPINY PRO TVORBU SCLLD,

VEŘEJNÁ PROJEDNÁVÁNÍ.

Evropská komise dne 26. 5. 2015 oficiálně schválila programový dokument Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020.

Díky Programu rozvoje venkova tak do českého zemědělství poputuje v příštích letech téměř 3,1 miliardy eur (více než 84 miliard korun). Z toho bude 2,3 miliardy eur (63 miliard korun) z unijních zdrojů a 768 milionů eur (21 miliard korun) z českého rozpočtu.

PRV se zaměřuje prioritně na obnovu, zachování a zlepšení přírodních ekosystémů závislých na zemědělské produkci prostřednictvím plošných opatření. Významný podíl finančních prostředků PRV je cílen do projektových investičních opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství i na inovace v zemědělských a potravinářských podnicích a také na vytvoření nových pracovních míst na venkově.

 

Oficiální odkaz na webové stránky Programu rozvoje venkova 2014 - 2020: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/

 

V případě, že byste měli zájem o dotaci z tohoto programu, tak se obraťte na ředitelku MAS Holicko Ing. Michaelu Kovářovou, tel.: 775 302 057, e-mail:    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Náš tým Vám rád pomůže se zpracováním a kompletací žádosti o dotaci.

Zveme Vás na akci LeaderFEST 2015 aneb „Návrat ke kořenům“.

V současné době se Vám dostává závazná finální pozvánka.Prosíme tedy i ty z vás, kteří jste reagovali na předběžnou pozvánku, abyste se registrovali na web a na přihlášce sdělili vaše požadavky.

Celá akce je bez podpory z EU či národní, částečně bude podpořena Královéhradeckým krajem a Městem Náchod. Uvítáme tedy každou pomoc (místní výrobky: koláče, vína, sýry a pod.) Při večerním rautu chceme připravit módní přehlídku, kterou obsadí zástupci MAS se svými retro modely a program rovněž připravíme z vašich vystoupení různých žánrů – prosím uveďte v přihlášce, zda se těchto aktivit zúčastníte.

 
Odkaz na stránky a registraci: www.leaderfest2015.webnode.cz 
Evropská unie zainvestuje do nově schváleného operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání celkem 2,78 mld. EUR z celkové částky téměř 24 mld. EUR, která je pro Českou republiku v období 2014–2020 k dispozici. Investice budou určeny zejména na rozvoj výzkumu a kvalitního vzdělávání na všech stupních.
 
Cíle tohoto programu, který bude řídit Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jsou mířeny především na další rozvoj výzkumu, vysokých škol a rovného přístupu ke vzdělávání. Školy mohou žádat o podporu nových vyučovacích metod, podpořeno je dále hostování zahraničních vyučujících na českých školách a také rozšiřování nabídky kurzů a školení pro dospělé. Dílčí změny budou podpořeny rozsáhlejšími proměnami celého vzdělávacího systému.
 

Oficiální odkaz na webové stránky OP Výzkum, vývoj a vzdělávání: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

V příloze je přiložen plán výzev OPVVV na rok 2015.

 

V případě, že byste měli zájem o dotaci z tohoto programu, tak se obraťte na ředitelku MAS Holicko Ing. Michaelu Kovářovou, tel.: 775 302 057, e-mail:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Náš tým Vám rád pomůže se zpracováním a kompletací žádosti o dotaci.

Evropská komise dne 11.5.2015 schválila Operační program Doprava, který je zaměřen především na zkvalitnění dopravní sítě v České republice. Program bude čerpat finance z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Operační program Doprava se zaměřuje na zkvalitnění dopravní infrastruktury. Především jde o klíčové části dopravních komunikací, což je podmínkou pro zvyšování konkurenceschopnosti jednotlivých regionů i celého státu. Cílem je snižování negativních vlivů dopravy na životní prostředí, a důraz je kladen i na podporu udržitelných forem dopravy a zlepšení dopravní dostupnosti.

Česká republika může v letech 2014 – 2020 vyčerpat téměř 24 miliard EUR. Operační program Doprava z této částky rozdělí největší část, a to přibližně 4,7 mld. EUR.

 

Oficiální odkaz na webové stránky OP Doprava: http://web.opd.cz/

 

V případě, že byste měli zájem o dotaci z tohoto programu, tak se obraťte na ředitelku MAS Holicko Ing. Michaelu Kovářovou, tel.: 775 302 057, e-mail:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Náš tým Vám rád pomůže se zpracováním a kompletací žádosti o dotaci.

Jako třetí v pořadí Evropská komise schválila Operační program Zaměstnanost, který má v gesci Ministerstvo práce a sociálních věcí. Z celkové částky 24 mld. EUR, které má ČR v novém programovém období k dispozici, bylo pro tento nově schválený program vyčleněno přes 2 mld. EUR.

Operační program Zaměstnanost je zaměřen na podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, dále na sociální začleňování a boj s chudobou. Cílem je také začlenění dlouhodobě nezaměstnaných do pracovního procesu a vzdělávání zaměstnanců. Podpora programu je směřována také na modernizaci veřejné správy, sociální inovace a mezinárodní spolupráci v oblasti zaměstnanosti a sociálních služeb.

 

Oficiální odkaz na webové stránky OP Zaměstnanost: http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020

 V příloze je přiložen plán výzev OPZ na rok 2015.

 

V případě, že byste měli zájem o dotaci z tohoto programu, tak se obraťte na ředitelku MAS Holicko Ing. Michaelu Kovářovou, tel.: 775 302 057, e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Náš tým Vám rád pomůže se zpracováním a kompletací žádosti o dotaci.

Žadatelé budou moci v brzké době reagovat na výzvy z nově schváleného Operačního programu Životní prostředí. Tento program dne 30. 4. 2015 schválila Evropská komise jako druhý z deseti operačních programů.

Oproti minulému programovému období došlo ke snížení počtu podporovaných aktivit v rámci tzv. prioritních os. V období 20014 – 2020 můžete získat podporuz OPŽP v některé z následujících oblastí:

 1. zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,
 2. zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,
 3. odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
 4. ochrana a péče o přírodu a krajinu,
 5. energetické úspory.

 

Oficiální odkaz na webové stránky OP Životníí prostředí: http://www.opzp2007-2013.cz/sekce/768/novy-program-2014-2020/

V příloze je přiloženo Avízo výzev MŽP k přípravě žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP 2014 - 2020.

 

V případě, že byste měli zájem o dotaci z tohoto programu, tak se obraťte na ředitelku MAS Holicko Ing. Michaelu Kovářovou, tel.: 775 302 057, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Náš tým Vám rád pomůže se zpracováním a kompletací žádosti o dotaci.

Dne 29. 4. 2015 Evropská komise schválila první operační program, jedná se o Operační program podnikání a inovace (OPPIK). A dle informací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) budou moci první žadatelé podávat žádosti o dotaci do tohoto OP již v červnu 2015.

Protože na stránkách MPO (http://www.mpo.cz/dokument157764.html) již byly zveřejněny předběžné podmínky týkající se první vlny výzev, tak si Vás dovolujeme informovat o možnostech získání dotace pro mikropodnikatele a požádat Vás o distribuci této zprávy dále do území. Dále bychom případným žadatelům chtěli nabídnout pomoc s tvorbou žádosti o dotaci a kompletací povinných příloh.

V této výzvě bude podpořeno celé území ČR, v dalších výzvách se již předpokládá podpora pouze hospodářsky problémových regionů a území s vysokou mírou nezaměstnanosti, kam region Holicka rozhodně nespadá. Mikropodniky a malé podniky by měly být ještě podpořeny přes MAS z Programu rozvoje venkova, tam ale ještě přesné podmínky dotace nejsou známy (možná povinnost vytvořit pracovní místo?). Takže by bylo dobré nabízenou podporu využít.

V příloze přikládám předběžné informace o parametrech výzvy programu TECHNOLOGIE, která se týká nákupu technologií do mikropodniků. Zásadní podmínky shrnuji níže:

1) Žadatel:

 • nový začínající mikropodnik s podnikatelskou historií max. 3 roky
 • podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE, který je uveden v Příloze č. 3 Výzvy (především ne zemědělci nebo potravináři)

2) Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek  - nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu.

3) Výše dotace:

 • maximálně 45 % způsobilých výdajů
 • 100.000 – 225.000 Kč

4) Povinné přílohy k žádosti o dotaci:

 • Čestné prohlášení, že žadatel o dotaci splňuje definici mikropodniku.
 • Dokumenty prokazující vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.
 • Dokument o datu vydání registrace k daňové povinnosti na příslušném FÚ.

5) Předkládání žádostí na CzechInvest: červen – říjen 2015

 • 6) Realizace projektu:
  • realizace může začít nejdříve v den podání žádosti o dotaci
  • doba realizace nesmí překročit 6 měsíců od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (maximálně do 30.6.2016)

   

  V případě, že byste měli zájem o dotaci z tohoto programu, tak se obraťte na ředitelku MAS Holicko Ing. Michaelu Kovářovou, tel.: 775 302 057, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

  Náš tým Vám rád pomůže se zpracováním a kompletací žádosti o dotaci.

  Footer Logo

  MAS Holicko, o.p.s.
  Holubova 1
  534 14 Holice
  IČ:275 11 448
  Datová schránka: 8ueebbq

  Adresa kanceláře

   
   
  MAS Holicko, o.p.s.
  Náměstí T. G. Masaryka 1096
  534 01 Holice
  (ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
   

  Zůstaňte s námi

  Please publish modules in offcanvas position.